4131. mot
Strong's Exhaustive Concordance
be carried, cast, be out of course, be fallen in decay, exceedingly, falling down

A primitive root; to waver; by implication, to slip, shake, fall -- be carried, cast, be out of course, be fallen in decay, X exceedingly, fall(-ing down), be (re-)moved, be ready, shake, slide, slip.

Forms and Transliterations
אֶמּ֑וֹט אֶמּ֥וֹט אֶמּֽוֹט׃ אמוט אמוט׃ בְּמ֥וֹט במוט הִֽתְמוֹטְטָ֖ה התמוטטה וּבְמ֥וֹט וּמָ֥טָה וּמָטִ֥ים ובמוט ומטה ומטים יִ֝מּ֗וֹט יִ֝מּ֗וֹטוּ יִמּ֑וֹט יִמּ֣וֹט יִמֹּ֥וטוּ יִמּֽוֹט׃ יָמִ֥יטוּ ימוט ימוט׃ ימוטו ימיטו מ֗וֹט מ֥וֹט מָ֣ט מָ֣טָה מָ֣טוּ מָֽטָה׃ מוט מט מטה מטה׃ מטו נָמ֥וֹטּוּ נמוטו תְּמוּטֶ֑נָה תִּ֝מּ֗וֹט תִּמּ֑וֹט תִּמּֽוֹט׃ תָּמ֣וּט תָמ֔וּט תמוט תמוט׃ תמוטנה ’em·mō·wṭ ’emmōwṭ bə·mō·wṭ beMot bəmōwṭ emMot hiṯ·mō·wṭ·ṭāh hitmotTah hiṯmōwṭṭāh mā·ṭāh mā·ṭū mat māṭ Matah māṭāh Matu māṭū mō·wṭ Mot mōwṭ nā·mō·wṭ·ṭū naMottu nāmōwṭṭū tā·mūṭ ṯā·mūṭ taMut tāmūṭ ṯāmūṭ tə·mū·ṭe·nāh temuTenah təmūṭenāh tim·mō·wṭ timMot timmōwṭ ū·ḇə·mō·wṭ ū·mā·ṭāh ū·mā·ṭîm ūḇəmōwṭ uMatah ūmāṭāh umaTim ūmāṭîm uveMot yā·mî·ṭū yaMitu yāmîṭū yim·mō·w·ṭū yim·mō·wṭ yimMot yimMotu yimmōwṭ yimmōwṭū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
4130
Top of Page
Top of Page