קהלת 6

<< קהלת 6 >>
Ecclesiastes 6 Hebrew Bible (OT and NT)
 

1 יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם׃ 2 איש אשר יתן לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלהים לאכל ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא׃ 3 אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו אמרתי טוב ממנו הנפל׃ 4 כי בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה׃ 5 גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה׃ 6 ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה הלא אל מקום אחד הכל הולך׃

7 כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא׃ 8 כי מה יותר לחכם מן הכסיל מה לעני יודע להלך נגד החיים׃ 9 טוב מראה עינים מהלך נפש גם זה הבל ורעות רוח׃

10 מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף ממנו׃ 11 כי יש דברים הרבה מרבים הבל מה יתר לאדם׃ 12 כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש׃


<< Ecclesiastes 6 >>
This translation includes the OT and NT and was originally titled Modern Hebrew. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible