ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6

<< ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6 >>
Revelation 6 Apostolic Bible Polyglot ©

First Seal: A White Horse
           
6:1   2532
6:1    και
6:1   And 
1492
είδον
I saw 
3754
ότι
that 
455
ήνοιξε
[3opened 
3588
το
1the 
721
αρνίον
2lamb] 
1520
μίαν
one 
1537
εκ
of 
3588
των
the 
2033
επτά
seven 
4973
σφραγίδων
seals; 
2532
και
and 
191
ήκουσα
I heard 
1520
ενός
one 
1537
εκ
of 
3588
των
the 
5064
τεσσάρων
four 
2226
ζώων
living creatures 
3004
λέγοντος
saying 
5613
ως
as 
5456
φωνή
a sound 
1027
βροντής
of thunder, 
2064
έρχου
Come 
2532
και
and 
991
βλεπε
see! 
6:2   2532
6:2   και
6:2   And 
1492
ειδον
I saw, 
2532
και
and 
2400
ιδού
behold, 
2462
ίππος
[2horse 
3022
λευκός
1a white]. 
2532
και
And 
3588
ο
the one 
2521
καθήμενος
sitting 
1909
επ'
upon 
1473
αυτόν
it 
2192
έχων
having 
5115
τόξον
a bow; 
2532
και
and 
1325
εδόθη
was given 
1473
αυτώ
to him 
4735
στέφανος
a crown, 
2532
και
and 
1831
εξήλθε
he went forth 
3528
νικών
overcoming, 
2532
και
and 
2443
ίνα
that 
3528
νικήση
he should overcome. 
Second Seal: A Fiery Horse
           
6:3   2532
6:3   και
6:3   And 
3753
ότε
when 
455
ήνοιξε
he opened 
3588
την
the 
1208
δευτέραν
second 
4973
σφραγίδα
seal, 
191
ήκουσα
I heard 
3588
του
the 
1208
δευτέρου
second 
2226
ζώου
living creature 
3004
λέγοντος
saying, 
2064
έρχου
Come 
2532
και
and 
991
βλεπε
see! 
6:4   2532
6:4   και
6:4   And 
1831
εξήλθεν
went forth 
243
άλλος
another 
2462
ίππος
horse, 
4450
πυρρός
fiery; 
2532
και
and 
3588
τω
to the one 
2521
καθημένω
sitting 
1909
επ'
upon 
1473
αυτόν
it 
1325
εδόθη
was given 
1473
αυτώ
to him 
2983
λαβείν
to take 
3588
την
the 
1515
ειρήνην
peace 
1537
εκ
from 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
2443
ίνα
that 
240
αλλήλους
[2one another 
4969
σφάξωσι
1they shall slay]; 
2532
και
and 
1325
εδόθη
[3was given 
1473
αυτώ
4to him 
3162
μάχαιρα
2sword 
3173
μεγάλη
1a great]. 
Third Seal: A Black Horse
           
6:5   2532
6:5   και
6:5   And 
3753
οτε
when 
455
ήνοιξε
he opened 
3588
την
the 
4973
σφραγίδα
[2seal 
3588
την
  
5154
τρίτην
1third], 
191
ήκουσα
I heard 
3588
του
the 
5154
τρίτου
third 
2226
ζώου
living creature 
3004
λέγοντος
saying, 
2064
ερχου
Come 
2532
και
and 
991
βλεπε
see! 
2532
και
And 
1492
είδον
I saw, 
2532
και
and 
2400
ιδού
behold, 
2462
ίππος
[2horse 
3189
μέλας
1a black]; 
2532
και
and 
3588
ο
the one 
2521
καθήμενος
sitting 
1909
επ'
upon 
1473
αυτόν
it 
2192
έχων
having 
2218
ζυγόν
a yoke balance scale 
1722
εν
in 
3588
τη
  
5495-1473
χειρί αυτού
his hand. 
6:6   2532
6:6   και
6:6   And 
191
ήκουσα
I heard 
5456
φωνήν
a voice 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
3588
των
of the 
5064
τεσσάρων
four 
2226
ζώων
living creatures 
3004
λέγουσαν
saying, 
5518
χοίνιξ
A choenix 
4621
σίτου
of grain 
1220
δηναρίου
for a denarius, 
2532
και
and 
5140
τρεις
three 
5518
χοίνικες
choenices 
2915
κριθής
of barley 
1220
δηναρίου
for a denarius; 
2532
και
and 
3588
το
the 
1637
έλαιον
olive oil 
2532
και
and 
3588
τον
the 
3631
οίνον
wine 
3361
μη
do not 
91
αδικήσης
wrong. 
Fourth Seal: A Greenish Horse
           
6:7   2532
6:7   και
6:7   And 
3753
ότε
when 
455
ήνοιξε
he opened 
3588
την
the 
5067
τετάρτην
fourth 
4973
σφραγίδα
seal, 
191
ήκουσα
I heard 
5456
φωνήν
the voice 
3588
του
of the 
5067
τετάρτου
fourth 
2226
ζώου
living creature 
3004
λέγοντος
saying, 
2064
έρχου
Come 
2532
και
and 
991
βλεπε
see! 
6:8   2532
6:8   και
6:8   And 
1492
είδον
I saw, 
2532
και
and 
2400
ιδού
behold, 
2462
ίππος
[2horse 
5515
χλωρός
1a pale], 
2532
και
and 
3588
ο
the one 
2521
καθήμενος
sitting 
1883
επάνω
upon 
1473
αυτού
it, 
3686-1473
όνομα αυτώ
his name was 
2288
θάνατος
death, 
2532
και
and 
3588
ο
  
86
άδης
Hades 
190
ακολουθεί
followed 
3326
μετ'
after 
1473
αυτού
him. 
2532
και
And 
1325
εδόθη
was given 
1473
αυτώ
to him 
1849
εξουσία
authority 
1909
επί
upon 
3588
το
the 
5067
τέταρτον
fourth 
3588
της
of the 
1093
γης
earth 
615
αποκτείναι
to kill 
1722
εν
by 
4501
ρομφαία
broadsword, 
2532
και
and 
1722
εν
by 
3042
λιμώ
hunger, 
2532
και
and 
1722
εν
by 
2288
θανάτω
plague, 
2532
και
and 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
2342
θηρίων
wild beasts 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
Fifth Seal: Martyrs
           
6:9   2532
6:9   και
6:9   And 
3753
ότε
when 
455
ήνοιξε
he opened 
3588
την
the 
3991
πέμπτην
fifth 
4973
σφραγίδα
seal, 
1492
είδον
I saw 
5270
υποκάτω
underneath 
3588
του
the 
2379
θυσιαστηρίου
altar 
3588
τας
the 
5590
ψυχάς
souls 
3588
των
of the 
444
ανθρώπων
men, 
3588
των
of the ones 
4969
εσφαγμένων
having been slain 
1223
διά
because of 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
1223
διά
because of 
3588
την
the 
3141
μαρτυρίαν
testimony 
3588
του
of the 
721
αρνίου
lamb 
3739
ην
which 
2192
είχον
they had. 
6:10   2532
6:10   και
6:10   And 
2896
έκραζον
they cried out 
5456
φωνή
[2voice 
3173
μεγάλη
1with a great], 
3004
λέγοντες
saying, 
2193-4219
έως πότε
How long, 
3588
ο
O 
1203
δεσπότης
master, 
3588
ο
the 
39
άγιος
holy 
2532
και
and 
3588
ο
the 
228
αληθινός
true, 
3756
ου
do you not 
2919
κρίνεις
judge 
2532
και
and 
1556
εκδικείς
avenge 
3588
το
  
129-1473
αίμα ημών
our blood 
1537
εκ
of 
3588
των
the ones 
2730
κατοικούντων
dwelling 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth? 
6:11   2532
6:11   και
6:11   And 
1325
εδοθησαν
[3were given 
1538
εκασταις
4to each 
4749
στολαί
2robes 
3022
λευκαί
1white]; 
2532
και
and 
4483
ερρέθη
it was said 
1473
αυτοίς
to them, 
2443
ίνα
that 
373
αναπαύσωνται
they should rest 
2089
έτι
yet 
5550
χρόνον
a time, 
2193
έως
until 
3739
ου
of which time 
4137
πληρωθώσι
they should be fulfilled — 
2532
και
both 
3588
οι
  
4889-1473
σύνδουλοι αυτών
their fellow-servants 
2532
και
and 
3588
οι
  
80-1473
αδελφοί αυτών
their brethren, 
3588
οι
the ones 
3195
μέλλοντες
about 
615
αποκτείνεσθαι
to be killed, 
5613
ως
as 
2532
και
also 
1473
αυτοί
they. 
Sixth Seal: Earthquake and Disturbance in the Heaven
           
6:12   2532
6:12   και
6:12   And 
1492
είδον
I saw. 
2532
και
And 
3753
ότε
when 
455
ήνοιξε
he opened 
3588
την
the 
4973
σφραγίδα
[2seal 
3588
την
  
1622
έκτην
1sixth], 
2532
και
even 
4578
σεισμός
[2earthquake 
3173
μέγας
1a great] 
1096
εγένετο
took place, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2246
ήλιος
sun 
3189
μέλας
[2black 
1096
εγένετο
1became] 
5613
ως
as 
4526
σάκκος
a sackcloth 
5155
τρίχινος
made of hair, 
2532
και
and 
3588
η
the 
4582
σελήνη
moon 
1096
εγένετο
became 
5613
ως
as 
129
αίμα
blood; 
6:13   2532
6:13   και
6:13   and 
3588
οι
the 
792
αστέρες
stars 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
4098
έπεσον
fell 
1519
εις
unto 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
5613
ως
as 
4808
συκή
a fig-tree 
906
βάλλει
casts 
3588
τους
  
3653-1473
ολύνθους αυτής
its immature figs 
5259
υπό
[2by 
3173
μεγάλου
3a great 
417
ανέμου
4wind 
4579
σειομένη
1being shaken]. 
6:14   2532
6:14   και
6:14   And 
3588
ο
the 
3772
ουρανός
heaven 
673
απεχωρίσθη
had been separated 
5613
ως
as 
975
βιβλίον
a scroll 
1507
ελισσόμενον
being rolled, 
2532
και
and 
3956
παν
every 
3735
όρος
mountain 
2532
και
and 
3520
νήσος
island 
1537
εκ
from out of 
3588
των
  
5117-1473
τόπων αυτών
their places 
2795
εκινήθησαν
were shaken. 
6:15   2532
6:15   και
6:15   And 
3588
οι
the 
935
βασιλείς
kings 
3588
της
of the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
3175
μεγιστάνες
great men, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
5506
χιλίαρχοι
commanders of thousands, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
4145
πλουσιοι
rich, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
2478
ισχυροί
mighty ones, 
2532
και
and 
3956
πας
every 
1401
δούλος
bondman, 
2532
και
and 
3956
πας
every 
1658
ελεύθερος
free man, 
2928
έκρυψαν
hid 
1438
εαυτούς
themselves 
1519
εις
in 
3588
τα
the 
4693
σπήλαια
caves, 
2532
και
and 
1519
εις
in 
3588
τας
the 
4073
πέτρας
rocks 
3588
των
of the 
3735
ορέων
mountains. 
6:16   2532
6:16   και
6:16   And 
3004
λέγουσι
they say 
3588
τοις
to the 
3735
όρεσι
mountains 
2532
και
and 
3588
ταις
to the 
4073
πέτραις
rocks, 
4098
πέσατε
Fall 
1909
εφ'
upon 
1473
ημάς
us, 
2532
και
and 
2928
κρύψατε
hide 
1473
ημάς
us 
575
από
from 
4383
προσώπου
the face 
3588
του
of the one 
2521
καθημένου
sitting 
1909
επί
upon 
3588
του
the 
2362
θρόνου
throne, 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
της
the 
3709
οργής
anger 
3588
του
of the 
721
αρνίου
lamb! 
6:17   3754
6:17   ότι
6:17   For 
2064
ήλθεν
is come 
3588
η
the 
2250
ημέρα
[2day 
3588
η
  
3173
μεγάλη
1great] 
3588
της
  
3709-1473
οργής αυτού
of his anger; 
2532
και
and 
5100
τις
who 
1410
δύναται
is able 
2476
σταθήναι
to stand? 

<< Revelation 6 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.