ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1

<< ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1 >>
Revelation 1 Apostolic Bible Polyglot ©

The Revelation of Jesus Christ
           
1:1   602
1:1   αποκάλυψις
1:1   The revelation 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
3739
ην
which 
1325
έδωκεν
[2gave 
1473
αυτώ
3to him 
3588
ο
  
2316
θεός
1God], 
1166
δείξαι
to show 
3588
τοις
to 
1401
δουλοίς αυτού
his bondmen 
3739
α
what 
1163
δει
must 
1096
γενέσθαι
take place 
1722-5034
εν τάχει
quickly. 
2532
και
And 
4591
εσήμανεν
he signified 
649
αποστείλας
having sent 
1223
διά
by 
3588
του
  
32-1473
αγγέλου αυτού
his angel 
3588
τω
to 
1401-1473
δούλω αυτού
his bondman 
*
Ιωάννη
John, 
1:2   3739
1:2   ος
1:2   who 
3140
εμαρτύρησε
testified 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
3588
την
the 
3141
μαρτυρίαν
testimony 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
3745
όσα
as much as 
5037
τε
indeed 
1492
ειδε
he saw. 
1:3   3107
1:3    μακάριος
1:3   Blessed is 
3588
ο
the one 
314
αναγινώσκων
reading, 
2532
και
and 
3588
οι
the ones 
191
ακούοντες
hearing 
3588
τους
the 
3056
λόγους
words 
3588
της
of the 
4394
προφητείας
prophecy, 
2532
και
and 
5083
τηρούντες
heeding 
3588
τα
the things 
1722
εν
[2in 
1473
αυτή
3it 
1125
γεγραμμένα
1being written]; 
3588-1063
ο γαρ
for the 
2540
καιρός
time 
1451
εγγύς
is near. 
To the Seven Assemblies
           
1:4   *
1:4   Ιωάννης
1:4   John, 
3588
ταις
to the 
2033
επτά
seven 
1577
εκκλησίαις
assemblies — 
3588
ταις
the ones 
1722
εν
in 
3588
τη
  
*
Ασία
Asia. 
5484
χάρις
Favor 
1473
υμίν
to you, 
2532
και
and 
1515
ειρήνη
peace 
575
από
from 
3588
του
the 
3588
ο
one 
1510.6
ων
being, 
2532
και
and 
3588
ος
the one who 
1510.7.3
ην
was, 
2532
και
and 
3588
ο
the one 
2064
ερχόμενος
coming; 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
των
the 
2033
επτά
seven 
4151
πνευμάτων
spirits 
3739
α
which 
1510.2.3
εστιν
are 
1799
ενώπιον
before 
3588
του
  
2362-1473
θρόνου αυτού
his throne, 
1:5   2532
1:5   και
1:5   and 
575
από
from 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
3588
ο
the 
3144
μάρτυς
[2witness 
3588
ο
  
4103
πιστός
1trustworthy], 
3588
ο
the 
4416
πρωτοτόκος
first-born 
3588
των
of the 
3498
νεκρών
dead, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
758
άρχων
ruler 
3588
των
of the 
935
βασιλέων
kings 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
3588
τω
To the 
25
αγαπήσαντι
one loving 
1473
ημάς
us, 
2532
και
and 
3068
λούσαντι
bathing 
1473
ημάς
us 
575
από
from 
3588
των
  
266-1473
αμαρτιών ημών
our sins 
1722
εν
in 
3588
τω
  
129-1473
αίματι αυτού
his blood, 
1:6   2532
1:6   και
1:6   and 
4160
εποίησεν
made 
1473
ημάς
us 
932
βασιλείαν
a kingdom, 
2409
ιερείς
priests 
3588
τω
to 
2316
θεώ
God, 
2532
και
and 
3962
πατρί
to the father 
1473
αυτού
of him; 
1473
αυτώ
to him 
3588
η
be the 
1391
δόξα
glory 
2532
και
and 
3588
το
the 
2904
κράτος
might 
1519
εις
into 
3588
τους
the 
165
αιωνας
eons 
3588
των
of the 
165
αιωνων
eons. 
281
αμην
Amen. 
1:7   2400
1:7   ιδού
1:7   Behold, 
2064
έρχεται
he comes 
3326
μετά
with 
3588
των
the 
3507
νεφελών
clouds, 
2532
και
and 
3708
όψεται
[3shall see 
1473
αυτόν
4him 
3956
πας
1every 
3788
οφθαλμός
2eye], 
2532
και
even 
3748
οίτινες
the ones which 
1473-1574
αυτόν εξεκέντησαν
stabbed him. 
2532
και
And 
2875
κόψονται
[6shall lament 
1909
επ'
7over 
1473
αυτόν
8him 
3956
πάσαι
1all 
3588
αι
2the 
5443
φυλαί
3tribes 
3588
της
4of the 
1093
γης
5earth]. 
3483
ναι
Yes, 
281
αμήν
amen. 
1:8   1473
1:8   εγώ
1:8   I 
1510.2.1
ειμι
am 
2532
και
even 
3588
το
the 
1
Α
Alpha 
2532
και
and 
3588
το
the 
5598
Ω
Omega, 
746
αρχή
beginning 
2532
και
and 
5056
τέλος
end , 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the Lord 
3588
ο
  
2316
θεός
God, 
3588
ο
the 
1510.6
ων
being one, 
2532
και
and 
3588
ο
the one who 
1510.7.3
ην
was, 
2532
και
and 
3588
ο
the one 
2064
ερχόμενος
coming, 
3588
ο
the 
3841
παντοκράτωρ
almighty. 
John on the Island of Patmos
           
1:9   1473
1:9   εγώ
1:9   I 
*
Ιωάννης
John, 
3588
ο
  
80-1473
αδελφός υμών
your brother 
2532
και
and 
2844
κοινωνός
partner 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2347
θλίψει
affliction 
2532
και
and 
932
βασιλεία
kingdom 
2532
και
and 
5281
υπομονή
endurance 
5547
χριστώ
in Christ 
*
Ιησού
Jesus, 
1096
εγενόμην
came to be 
1722
εν
on 
3588
τη
the 
3520
νήσω
island 
3588
τη
  
2564
καλουμένη
being called 
*
Πάτμω
Patmos, 
1223
διά
on account of 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
1223
διά
on account of 
3588
την
the 
3141
μαρτυρίαν
testimony 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ. 
1:10   1096
1:10   εγενόμην
1:10   I became 
1722
εν
in 
4151
πνεύματι
spirit 
1722
εν
on 
3588
τη
the 
2960
κυριακή
Lord's 
2250
ημέρα
day, 
2532
και
and 
191
ήκουσα
I heard 
5456
φωνήν
[2sound 
3694
οπίσω
3behind 
1473
μου
4me 
3173
μεγαλήν
1a great], 
5613
ως
as 
4536
σάλπιγγος
a trumpet, 
1:11   3004
1:11   λεγούσης
1:11   saying, 
3739
ο
What 
991
βλέπεις
you see, 
1125
γράψον
write 
1519
εις
in 
975
βιβλίον
a scroll, 
2532
και
and 
3992
πέμψον
send forth 
3588
ταις
to the 
2033
επτά
seven 
1577
εκκλησίαις
assemblies, 
1519
εις
in 
*
Εφεσον
Ephesus, 
2532
και
and 
1519
εις
in 
*
Σμύρναν
Smyrna, 
2532
και
and 
1519
εις
in 
*
Πέργαμον
Pergamos, 
2532
και
and 
1519
εις
in 
*
Θυάτειρα
Thyatira, 
2532
και
and 
1519
εις
in 
*
Σάρδεις
Sardis, 
2532
και
and 
1519
εις
in 
*
Φιλαδέλφειαν
Philadelphia, 
2532
και
and 
1519
εις
in 
*
Λαοδίκειαν
Laodicea! 
1:12   2532
1:12   και
1:12   And 
1563
εκει
there 
1994
επέστρεψα
I turned 
991
βλέπειν
to see 
3588
την
the 
5456
φωνήν
voice 
3748
ήτις
which 
2980
ελαλει
spoke 
3326
μετ'
with 
1473
εμού
me. 
2532
και
And 
1994
επιστρέψας
having turned 
1492
ειδον
I beheld 
2033
επτά
seven 
3087
λυχνίας
[2lamp-stands 
5552
χρυσάς
1golden]; 
1:13   2532
1:13   και
1:13   and 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
3588
των
of the 
2033
επτά
seven 
3087
λυχνιών
lamp-stands 
3664
όμοιον
one likened 
5207
υιώ
to son 
444
ανθρώπου
of man, 
1746
ενδεδυμένον
being clothed 
4158
ποδήρη
with a foot length robe, 
2532
και
and 
4024
περιεζωσμένον
being girded 
4314
προς
to 
3588
τοις
the 
3149
μαστοίς
breasts 
2223
ζώνην
[2belt 
5552
χρυσήν
1 with a golden]. 
1:14   3588
1:14   η
1:14     
1161
δε
And 
2776-1473
κεφαλή αυτού
his head 
2532
και
and 
3588
αι
the 
2359
τρίχες
hairs 
3022
λευκαί
were white 
5616
ωσεί
as 
2053
έριον
[2wool 
3022
λευκόν
1white], 
5613
ως
as 
5510
χιών
snow; 
2532
και
and 
3588
οι
  
3788-1473
οφθαλμοί αυτού
his eyes 
5613
ως
as 
5395
φλοξ
a flame 
4442
πυρός
of fire; 
1:15   2532
1:15   και
1:15   and 
3588
οι
  
4228-1473
πόδες αυτού
his feet 
3664
όμοιοι
were likened 
5474
χαλκολιβάνω
to fine brass, 
5613
ως
as 
1722
εν
in 
2575
καμίνω
a furnace 
4448
πεπυρωμένοι
being with fire; 
2532
και
and 
3588
η
  
5456-1473
φωνή αυτού
his voice 
5613
ως
was as 
5456
φωνή
a sound 
5204
υδάτων
[2waters 
4183
πολλών
1of many]; 
1:16   2532
1:16   και
1:16   and 
2192
έχων
having 
1722
εν
[3in 
3588
τη
  
1188
δεξιά
5right 
5495
χειρί
6hand 
1473
αυτού
4his 
792
αστέρας
2stars 
2033
επτά
1seven]; 
2532
και
and 
1537
εκ
from out of 
3588
του
  
4750-1473
στόματος αυτού
his mouth 
4501
ρομφαία
[3broadsword 
1366
δίστομος
2double-edged 
3691
οξεία
1a sharp] 
1607
εκπορευομένη
going forth; 
2532
και
and 
3588
η
  
3799-1473
όψις αυτού
his appearance 
5613
ως
was as 
3588
ο
the 
2246
ήλιος
sun 
5316
φαίνει
shines 
1722
εν
in 
3588
τη
  
1411-1473
δυνάμει αυτού
its power. 
1:17   2532
1:17   και
1:17   And 
3753
ότε
when 
1492
είδον
I beheld 
1473
αυτόν
him, 
4098
έπεσα
I fell 
4314
προς
to 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας αυτού
his feet 
5613
ως
as 
3498
νεκρός
dead. 
2532
και
And 
2007
επέθηκε
he placed 
3588
την
  
1188-1473
δεξιάν αυτού
his right 
5495
χείρα
hand 
1909
επ'
upon 
1473
εμέ
me, 
3004
λέγων
saying, 
3361
μη
Do not 
5399
φοβού
fear! 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am 
3588
ο
the 
4413
πρώτος
first 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2078
έσχατος
last; 
1:18   2532
1:18   και
1:18   and 
3588
ο
the 
2198
ζων
living one, 
2532
και
and 
1096
εγενόμην
I became 
3498
νεκρός
dead, 
2532
και
and 
2400
ιδού
behold 
2198-1510.2.1
ζων ειμί
I am living 
1519
εις
into 
3588
τους
the 
165
αιώνας
eons 
3588
των
of the 
165
αιώνων
eons. 
281
αμήν
Amen. 
2532
και
And 
2192
έχω
I have 
3588
τας
the 
2807
κλείς
keys 
3588
του
  
2288
θανάτου
of death 
2532
και
and 
3588
του
  
86
άδου
of Hades. 
1:19   1125
1:19   γράψον
1:19   Write 
3767
ουν
then 
3739
α
the things which 
1492
είδες
you saw, 
2532
και
and 
3739
α
the things which 
1510.2.6
εισι
are, 
2532
και
and 
3739
α
the things which 
3195
μέλλει
are about 
1096
γινεσθαι
to take place 
3326
μετά
after 
3778
ταύτα
these things! 
1:20   3588
1:20   το
1:20   The 
3466
μυστήριον
mystery 
3588
των
of the 
2033
επτά
seven 
792
αστέρων
stars 
3739
ων
which 
1492
είδες
you saw 
1909
επί
upon 
3588
της
  
1188-1473
δεξιάς μου
my right, 
2532
και
and 
3588
τας
the 
2033
επτά
seven 
3087
λυχνίας
[2lamp-stands 
3588
τας
  
5552
χρυσάς
1golden]. 
3588
οι
The 
2033
επτά
seven 
792
αστέρες
stars 
32
άγγελοι
[2angels 
3588
των
3of the 
2033
επτά
4seven 
1577
εκκλησιών
5assemblies 
1510.2.6
εισί
1are]. 
2532
και
And 
3588
αι
the 
2033
επτά
seven 
3087
λυχνίαι
lamp-stands 
3739
ας
which 
1492
είδες
you saw 
2033
επτά
[2seven 
1577
εκκλησίαι
3assemblies 
1510.2.6
εισί
1are]. 

<< Revelation 1 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.