ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 3

<< ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 3 >>
Proverbs 3 Apostolic Bible Polyglot ©

Yield to God with Your Whole Heart
           
3:1   5207
3:1   υιέ
3:1   O son, 
1699
εμών
[2my 
3544.1
νομίμων
3laws 
3361-1950
μη επιλανθάνου
1forget not], 
3588-1161
τα δε
and 
4487-1473
ρήματά μου
[2my sayings 
5083
τηρείτω
1give heed to] 
4674
ση
in your 
2588
καρδία
heart! 
3:2   3372-1063
3:2   μήκος γαρ
3:2   For the length 
979
βίου
of existence, 
2532
και
and 
2094
έτη
years 
2222
ζωής
of life 
2532
και
and 
1515
ειρήνην
peace 
4369
προσθήσουσί
shall be added 
1473
σοι
to you. 
3:3   1654
3:3   ελεημοσύναι
3:3   Charity 
2532
και
and 
4102
πίστεις
trust — 
3361
μη
do not 
1587
εκλειπέτωσαν
let them fail 
1473
σοι
to you! 
855.1-1161
άφαψαι δε
but affix 
1473
αυτάς
them 
1909
επί
upon 
4674
σω
your 
5137
τραχήλω
neck! 
1125
γράψον
write 
1473
αυτάς
them 
1909
επί
upon 
4109
πλακός
the tablet 
2588-1473
καρδίας σου
of your heart! 
3:4   2532
3:4   και
3:4   and 
2147
ευρήσεις
you shall find 
5484
χάριν
favor. 
2532
και
And 
4306
προνού
think beforehand 
2570
καλά
on the good things 
1799
ενώπιον
before 
2962
κυρίου
the lord 
2532
και
and 
444
ανθρώπων
men! 
3:5   1510.5
3:5   ίσθι
3:5   Be 
3982
πεποιθώς
yielding 
1722
εν
with 
3650
όλη
your whole 
2588
καρδία
heart 
1909
επί
upon 
2316
θεώ
God, 
1909-1161
επί δε
and upon 
4674
ση
your own 
4678
σοφία
wisdom 
3361-1869
μη επαίρου
be not encouraged! 
3:6   1722
3:6   εν
3:6   In 
3956
πάσαις
all 
3598-1473
οδοίς σου
your ways 
1107-1473
γνώριζε αυτήν
make her known! 
2443
ίνα
that 
3718
ορθοτομή
she should cut straight 
3588
τας
  
3598-1473
οδούς σου
your ways. 
3:7   3361-1510.5
3:7   μη ίσθι
3:7   Be not 
5429
φρόνιμος
skilled 
3844
παρά
of 
4572
σεαυτώ
yourself, 
5399-1161
φοβού δε
but fear 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
2532
και
and 
1578
έκκλινε
turn aside 
575
από
from 
3956
παντός
all 
2556
κακού
evil! 
3:8   5119
3:8   τότε
3:8   Then 
2392-1510.8.3
ίασις έσται
shall there be healing 
3588
τω
to 
4983-1473
σώματί σου
your body, 
2532
και
and 
1958
επιμέλεια
care 
3588
τοις
to 
3747-1473
οστέοις σου
your bones. 
3:9   5091
3:9   τίμα
3:9   Esteem 
3588
τον
the 
2962
κύριον
lord 
575
από
by 
4674
σων
your 
1342
δικαίων
just 
4192
πόνων
toils, 
2532
και
and 
536.1
απάρχου
dedicate 
1473
αυτώ
to him 
575
από
from 
4674
σων
your 
2590
καρπών
fruits 
1343
δικαιοσύνης
of righteousness! 
3:10   2443
3:10   ίνα
3:10   that 
4130
πιμπλώνται
[2should be filled 
3588
τα
  
5009-1473
ταμιεία σου
1your storerooms] 
4140
πλησμονή
with fullness 
4621
σίτου
of grain, 
3631-1161
οίνω δε
and wine 
3588
αι
  
3025-1473
ληνοί σου
[2of your wine vats 
1545.3
εκβλύζωσιν
1should gush out]. 
3:11   5207
3:11   υιέ
3:11   O son, 
3361
μη
do not 
3643
ολιγώρει
have little regard 
3809
παιδείας
for the instruction 
2962
κυρίου
of the lord, 
3366
μηδέ
nor 
1590
εκλύου
loosen up 
5259
υπ'
under 
1473
αυτού
his 
1651
ελεγχόμενος
reproving! 
3:12   3739-1063
3:12   ον γαρ
3:12   For whom 
25-2962
αγαπά κύριος
the lord loves 
3811
παιδεύει
he corrects; 
3146-1161
μαστιγοί δε
and he whips 
3956
πάντα
every 
5207
υιόν
son 
3739
ον
whom 
3858
παραδέχεται
he welcomes. 
Results of Wisdom
           
3:13   3107
3:13   μακάριος
3:13   Blessed is 
444
άνθρωπος
the man 
3739
ος
who 
2147
εύρε
found 
4678
σοφίαν
wisdom, 
2532
και
and 
2349
θνητός
the mortal 
3739
ος
who 
1492
είδε
beholds 
5428
φρόνησιν
intelligence. 
3:14   2908-1063
3:14   κρείσσον γαρ
3:14   For it is better 
1473-1710
αυτήν εμπορεύεσθαι
to trade for her, 
2228
η
than 
5553
χρυσίου
for gold 
2532
και
and 
694
αργυρίου
silver 
2344
θησαυρούς
treasures. 
3:15   5093
3:15   τιμιωτέρα
3:15   [3more valuable than 
1161
δε
1And 
1510.2.3
εστι
2she is 
3037
λίθων
5stones 
4185
πολυτελών
4very costly]; 
3956-1161
παν δε
and every 
5093
τίμιον
valuable thing 
3756
ουκ
[2not 
514
άξιον
3 equal 5worth 
1473
αυτής
4her 
1510.2.3
εστι
1is]. 
3:16   3372-1063
3:16   μήκος γαρ
3:16   For length 
979
βίου
of existence 
2532
και
and 
2094
έτη
years 
2222
ζωής
of life 
1722
εν
are in 
3588
τη
  
1188-1473
δεξιά αυτής
her right hand; 
1722-1161
εν δε
and in 
3588
τη
  
710-1473
αριστερά αυτής
her left 
4149
πλούτος
riches 
2532
και
and 
1391
δόξα
glory. 
1537
εκ
Out of 
3588
του
  
4750-1473
στόματος αυτής
her mouth 
1607
εκπορεύεται
goes forth 
1343
δικαιοσύνη
in righteousness; 
3551-1161
νόμον δε
and law 
2532
και
and 
1656
έλεον
mercy 
1909
επί
[2upon 
1100
γλώσσης
3 her tongue 
5409
φορεί
1she wears]. 
3:17   3588
3:17   αι
3:17     
3598-1473
οδοί αυτής
Her ways 
3598
οδοί
[2ways 
2570
καλαί
1 are good], 
2532
και
and 
3956
πάσαι
all 
3588
αι
  
5147-1473
τρίβοι αυτής
her paths 
1722
εν
are in 
1515
ειρήνη
peace. 
3:18   3586
3:18   ξύλον
3:18   [2a tree 
2222
ζωής
3of life 
1510.2.3
εστι
1She is] 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the ones 
472
αντεχομένοις
holding 
1473
αυτής
her; 
2532
και
and 
3588
τοις
to the ones 
1903.1
επερειδομένοις
leaning 
1909
επ'
upon 
1473
αυτήν
her 
5613
ως
[2as 
1909
επί
3upon 
2962
κύριον
4 the lord 
804
ασφαλής
1 are safe]. 
3:19   3588
3:19   ο
3:19     
2316
θεός
God 
3588
τη
in 
4678
σοφία
wisdom 
2311
εθεμελίωσε
founded 
3588
την
the 
1093
γην
earth; 
2090-1161
ητοίμασε δε
and he prepared 
3772
ουρανούς
the heavens 
1722
εν
in 
5428
φρονήσει
intelligence. 
3:20   1722
3:20   εν
3:20   In 
144-1473
αισθήσει αυτού
his perception 
12
άβυσσοι
abysses 
4486
ερράγησαν
were torn, 
3509-1161
νέφη δε
and clouds 
4482
ερρύησαν
flowed 
1408.1
δρόσους
dew. 
3:21   5207
3:21   υιέ
3:21   O son, 
3361
μη
you should not 
3901
παραρρυής
let it flow by; 
5083-1161
τήρησον δε
but heed 
1699
εμήν
my 
1012
βουλήν
counsel 
2532
και
and 
1771
έννοιαν
insight! 
3:22   2443
3:22   ίνα
3:22   that 
2198
ζήση
[2should live 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή σου
1your soul], 
2532
και
and 
5484
χάρις
favor 
1510.3
η
should be 
4012
περί
around 
4674
σω
your 
5137
τραχήλω
neck; 
1510.8.3-1161
εσται δε
and it will be 
2392
ίασις
healing 
3588
ταις
to 
4561-1473
σαρξί σου
your flesh, 
2532
και
and 
1958
επιμέλεια
care 
3588
τοις
to 
4674
σοις
your 
3747
οστέοις
bones; 
3:23   2443
3:23   ίνα
3:23   that 
4198
πορεύη
you should go 
3982
πεποιθώς
yielded 
1722
εν
in 
1515
ειρήνη
peace 
3956
πάσας
in all 
3588
τας
  
3598-1473
οδούς σου
your ways, 
3588-1161
ο δε
and the 
4228
πους
foot 
1473
σου
of yours 
3766.2
ου μη
in no way 
4350
προσκόψη
should stumble. 
3:24   1437-1063
3:24   εάν γαρ
3:24   For if 
2521
κάθη
you should sit down, 
869.2-1510.8.2
άφοβος έση
you will be without fear; 
1437-1161
εάν δε
and if 
2518
καθεύδης
you should repose, 
2234
ηδέως
[2with pleasure 
5258.1
υπνώσεις
1you shall sleep]. 
3:25   2532
3:25   και
3:25   And 
3756
ου
you shall not 
5399
φοβηθήση
be afraid 
4423
πτόησιν
of terror 
1904
επελθούσαν
coming upon, 
3761
ουδέ
nor 
3730
ορμάς
the thrusting 
765
ασεβών
of the impious 
1904
επερχομένας
coming upon. 
3:26   3588-1063
3:26   ο γαρ
3:26   For the 
2962
κύριος
lord 
1510.8.3
έσται
will be 
1909
επί
over 
3956
πασών
all 
3598-1473
οδών σου
your ways, 
2532
και
and 
2043
ερείσει
he shall establish 
4674
σον
your 
4228
πόδα
foot 
2443
ίνα
that 
3361
μη
you should not 
4531
σαλευθής
be shaken. 
3:27   3361
3:27   μη
3:27   You should not be 
566
απόσχη
at a distance 
2095
ευ
[2good 
4160
ποιείν
1to do] 
1729
ενδεή
to the one lacking, 
2259
ηνίκα
when 
302
αν
you should 
2192
έχη
have 
3588
η
  
5495-1473
χειρ σου
your hand 
997
βοηθείν
to help. 
3:28   3361
3:28   μη
3:28   You should not 
2036
είπης
say, 
1880
επανελθών
Returning back, 
1880.1
επάνηκε
come back again! 
2532
και
and 
839
αύριον
tomorrow 
1325
δώσω
I will give; 
1415
δυνατού
[2able 
1473
σου
5 is with you 
1510.6
όντος
1 while being 
2095
ευ
4good 
4160
ποιείν
3to do]; 
3756-1063
ου γαρ
for you shall not 
1492
οίδας
see 
5100
τι
what 
5088
τέξεται
shall give birth 
3588
η
  
1896.2
επιούσα
against you. 
3:29   3361
3:29   μη
3:29   You should not 
5044.1
τέκταινε
contrive 
1909
επί
[2against 
4674
σον
3your 
5384
φίλον
4friend 
2556
κακά
1bad things], 
3939
παροικούντα
the one sojourning 
2532
και
and 
3982
πεποιθότα
relying 
1909
επί
upon 
1473
σοι
you. 
3:30   3361
3:30   μη
3:30   You should not 
5367.1
φιλεχθρήσης
be fond of quarreling 
4314
προς
against 
444
άνθρωπον
a man 
3155
μάτην
in vain, 
2443
ίνα
so that 
3361
μη
[2not 
1519
εις
5against 
1473
σε
6you 
2038
εργάσηται
1he should 3work 
2556
κακόν
4evil]. 
3:31   3361-2932
3:31   μη κτήση
3:31   You should not acquire 
2556
κακών
evils 
435
ανδρών
of men's 
3681
ονείδη
scorn, 
3366
μηδέ
nor 
2206
ζηλώσης
should you be jealous 
3588
τας
  
3598-1473
οδούς αυτών
of their ways. 
3:32   169
3:32   ακάθαρτος
3:32   [4 is unclean 
1063
γαρ
1For 
1725
έναντι
5before 
2962
κυρίου
6 the lord 
3956
πας
2every 
3892.1
παράνομος
3lawbreaker], 
1722
εν
[4with 
1161
δε
1and 
1342
δικαίοις
5 the righteous 
3756
ου
2they do not 
4891.1
συνεδριάζει
3sit together]. 
3:33   2671
3:33   κατάρα
3:33   The curse 
2962
κυρίου
of the lord 
1722
εν
is in 
3624
οίκοις
the houses 
765
ασεβών
of the impious, 
1886-1161
επαύλεις δε
but the properties 
1342
δικαίων
of the just 
2127
ευλογούνται
are blessed. 
3:34   2962
3:34   κύριος
3:34   The lord 
5244
υπερηφάνοις
[2 the proud 
498
αντιτάσσεται
1resists], 
5011
ταπεινοίς
[4 to the humble 
1161
δε
1but 
1325
δίδωσι
2gives 
5484
χάριν
3favor]. 
3:35   1391
3:35   δόξαν
3:35   [3glory 
4680
σοφοί
1 The wise 
2816
κληρονομήσουσιν
2shall inherit]; 
3588-1161
οι δε
but the 
765
ασεβείς
impious 
5312
ύψωσαν
exalted 
819
ατιμίαν
dishonor. 

<< Proverbs 3 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.