ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 18

<< ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 18 >>
Leviticus 18 Apostolic Bible Polyglot ©

Laws Regarding Indecency
           
18:1   2532
18:1   και
18:1   And 
2980-2962
ελάλησε κύριος
the lord spoke 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
3004
λέγων
saying, 
18:2   2980
18:2   λάλησον
18:2   Speak 
3588
τοις
to the 
5207
υιοίς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel! 
2532
και
And 
2046
ερείς
you shall say 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
1473
εγώ
am 
2962
κύριος
the lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός υμών
your God. 
18:3   2596
18:3   κατά
18:3   According to 
3588
τα
the 
2006.1
επιτηδεύματα
practices 
3588
της
of the 
1093
γης
land 
*
Αιγύπτου
of Egypt, 
1722
εν
in 
3739
η
which 
3939
παρωκήσατε
you sojourned 
1722
εν
in 
1473
αυτή
it, 
3756
ου
you shall not 
4160
ποιήσετε
do. 
2532
και
And 
2596
κατά
according to 
3588
τα
the 
2006.1
επιτηδεύματα
practices 
3588
της
of the 
1093
γης
land 
*
Χαναάν
of Canaan, 
1519
εις
into 
3739
ην
which 
1473
εγώ
I 
1521
εισάγω
bring 
1473
υμάς
you 
1563
εκεί
there, 
3756
ου
you shall not 
4160
ποιήσετε
do. 
2532
και
And 
3588
τοις
  
3544.1-1473
νομίμοις αυτών
their laws 
3756
ου
you shall not 
4198
πορεύσεσθε
go by. 
18:4   3588
18:4   τα
18:4     
2917-1473
κρίματά μου
My judgments 
4160
ποιήσετε
you shall execute, 
2532
και
and 
3588
τα
  
4366.2-1473
προστάγματά μου
my orders 
5442
φυλάξεσθε
you shall keep, 
2532
και
and 
4198
πορεύεσθε
you shall go 
1722
εν
by 
1473
αυτοίς
them. 
1473
εγώ
am 
2962
κύριος
the lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός υμών
your God. 
18:5   2532
18:5   και
18:5   And 
5442
φυλάξεσθε
you shall keep 
3956
πάντα
all 
3588
τα
  
4366.2-1473
προστάγματά μου
my orders, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τα
  
2917-1473
κρίματά μου
my judgments, 
2532
και
and 
4160
ποιήσετε
you shall observe 
1473
αυτά
them; 
3739
α
by which 
4160
ποιήσας
[2observing 
1473
αυτά
3them 
444
άνθρωπος
1a man] 
2198
ζήσεται
shall live 
1722
εν
by 
1473
αυτοίς
them. 
1473
εγώ
am 
2962
κύριος
the lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός υμών
your God. 
18:6   444
18:6   άνθρωπος
18:6   The man, 
444
άνθρωπος
a man 
4314
προς
[3to 
3956
πάντα
4any 
3609
οικεία
5family member 
4561-1473
σαρκός αυτού
6of his flesh 
3756
ου
1shall not 
4334
προσελεύσεται
2draw near] 
601
αποκαλύψαι
to uncover 
808
ασχημοσύνην
their indecency. 
1473
εγώ
am 
2962
κύριος
the lord. 
18:7   808
18:7   ασχημοσύνην
18:7   The indecency 
3588
του
  
3962-1473
πατρός σου
of your father, 
2532
και
and 
808
ασχημοσύνην
the indecency 
3588
της
  
3384-1473
μητρός σου
of your mother 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover, 
3384
μήτηρ
[4mother 
1063
γαρ
1for 
1473
σου
3your 
1510.2.3
εστίν
2she is]. 
3588
την
  
808-1473
ασχημοσύνην αυτής
Her indecency 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover. 
18:8   808
18:8   ασχημοσύνην
18:8   The indecency 
1135
γυναικός
of a wife 
3962-1473
πατρός σου
of your father 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover, 
808
ασχημοσύνη
[3indecency 
3962-1473
πατρός σου
2your father's 
1510.2.3
εστίν
1it is]. 
18:9   808
18:9   ασχημοσύνην
18:9   The indecency 
3588
της
  
79-1473
αδελφής σου
of your sister 
1537
εκ
of 
3962-1473
πατρός σου
your father 
2228
η
or 
1537
εκ
of 
3384-1473
μητρός σου
your mother, 
1738.1
ενδογενούς
natural 
2228
η
or 
1080
γεγεννημένης
being procreated 
1854
έξω
outside, 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover 
3588
την
  
808-1473
ασχημοσύνην αυτών
their indecency. 
18:10   808
18:10   ασχημοσύνην
18:10   The indecency 
2364
θυγατρός
of a daughter 
5207-1473
υιού σου
of your son 
2228
η
or 
2364
θυγατρός
a daughter 
2364-1473
θυγατρός σου
of your daughter 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover 
3588
την
  
808-1473
ασχημοσύνην αυτών
their indecency, 
3754
ότι
for 
4674
ση
[2your 
808
ασχημοσύνη
3indecency 
1510.2.3
εστίν
1it is]. 
18:11   808
18:11   ασχημοσύνην
18:11   The indecency 
2364
θυγατρός
of the daughter 
1135
γυναικός
[2wife 
3962-1473
πατρός σου
1of your father's] 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover, 
3672.5
ομοπάτρια
[3of the same father 
79-1473
αδελφή σου
2your sister 
1510.2.3
εστίν
1she is], 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover 
3588
την
  
808-1473
ασχημοσύνην αυτής
her indecency. 
18:12   808
18:12   ασχημοσύνην
18:12   The indecency 
79
αδελφής
[2sister 
3962-1473
πατρός σου
1of your father's] 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover, 
3609
οικεία
[3a member of the family 
1063
γαρ
1for 
3962-1473
πατρός σου
4of your father 
1510.2.3
εστίν
2she is]. 
18:13   808
18:13   ασχημοσύνην
18:13   The indecency 
79
αδελφής
[2sister 
3384-1473
μητρός σου
1of your mother's] 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover, 
3609
οικεία
[3a member of the family 
1063
γαρ
1for 
3384-1473
μητρός σου
4of your mother 
1510.2.3
εστίν
2she is]. 
18:14   808
18:14   ασχημοσύνην
18:14   The indecency 
80
αδελφού
of the brother 
3588
του
  
3962-1473
πατρός σου
of your father 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover, 
2532
και
and 
4314
προς
to 
3588
την
  
1135-1473
γυναίκα αυτού
his wife 
3756
ουκ
you shall not 
1525
εισελεύση
enter, 
4773
συγγενής
[4relative 
1063
γαρ
1for 
1473
σου
3your 
1510.2.3
εστίν
2she is]. 
18:15   808
18:15   ασχημοσύνην
18:15   The indecency 
3565-1473
νύμφης σου
of your daughter-in-law 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover, 
1135
γυνή
[4wife 
1063
γαρ
1for 
5207-1473
υιού σου
3your son's 
1510.2.3
εστίν
2she is], 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover 
3588
την
  
808-1473
ασχημοσύνην αυτής
her indecency. 
18:16   808
18:16   ασχημοσύνην
18:16   The indecency 
1135
γυναικός
[2wife 
80-1473
αδελφού σου
1of your brother's] 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover, 
808
ασχημοσύνη
[3indecency 
80-1473
αδελφού σου
2your brother's 
1510.2.3
εστίν
1it is]. 
18:17   808
18:17   ασχημοσύνην
18:17   The indecency 
1135
γυναικός
of a woman 
2532
και
and 
2364-1473
θυγατρός αυτής
her daughter 
3756
ουκ
you shall not 
601
αποκαλύψεις
uncover; 
3588
την
the 
2364
θυγατέρα
daughter 
3588
του
  
5207-1473
υιού αυτής
of her son 
2532
και
and 
3588
την
the 
2364
θυγατέρα
daughter 
3588
της
  
2364-1473
θυγατρός αυτής
of her daughter 
3756
ου
you shall not 
2983
λήψη
take 
601
αποκαλύψαι
to uncover 
3588
την
  
808-1473
ασχημοσύνην αυτών
their indecency, 
3609-1473
οικείαί σου
[2members of your family 
1510.2.6
εισίν
1they are]; 
764.1-1510.2.3
ασέβημά εστι
it is an act of impiety. 
18:18   1135
18:18   γυναίκα
18:18   [3a wife 
1909
επ'
4in addition 
79-1473
αδελφή αυτής
5to her sister 
3756
ου
1You shall not 
2983
λήψη
2take] 
476.1
αντίζηλον
as a rival, 
601
αποκαλύψαι
to uncover 
3588
την
  
808-1473
ασχημοσύνην αυτής
her indecency 
1909
επ'
instead of 
1473
αυτή
her, 
2089
έτι
[2yet 
2198
ζώσης
3living 
1473
αυτής
1while she is]. 
18:19   2532
18:19   και
18:19   And 
4314
προς
to 
1135
γυναίκα
a wife 
1722
εν
in 
5565.1
χωρισμώ
separation 
167-1473
ακαθαρσίας αυτής
of her uncleanness 
3756
ουκ
you shall not 
1525
εισελεύση
enter, 
601
αποκαλύψαι
to uncover 
3588
την
  
808-1473
ασχημοσύνην αυτής
her indecency. 
18:20   2532
18:20   και
18:20   And 
4314
προς
to 
3588
την
the 
1135
γυναίκα
wife 
3588
του
  
4139-1473
πλησίον σου
of your neighbor 
3756
ου
you shall not 
1325
δώσεις
give 
2845
κοίτην
the marriage-bed 
4690-1473
σπέρματός σου
of your semen, 
3588
του
  
1591.2
εκμιανθήναι
to be thoroughly defiled 
4314
προς
with 
1473
αυτήν
her. 
18:21   2532
18:21   και
18:21   And 
575
από
of 
3588
του
  
4690-1473
σπέρματός σου
your semen 
3756
ου
you shall not 
1325
δώσεις
give 
3000
λατρεύειν
to serve 
758
άρχοντι
a ruler, 
2532
και
and 
3756
ου
you shall not 
953
βεβηλώσεις
profane 
3588
το
the 
3686
όνομα
[2name 
3588
το
  
39
άγιον
1holy]. 
1473
εγώ
am 
2962
κύριος
the lord. 
18:22   2532
18:22   και
18:22   And 
3326
μετά
with 
730
άρσενος
a man 
3756
ου
you shall not 
2837
κοιμηθήση
go to bed 
2845
κοίτην
in a marriage-bed 
1134
γυναικείαν
in the feminine way; 
946
βδέλυγμα
[3an abomination 
1063
γαρ
1for 
1510.2.3
εστι
2it is]. 
18:23   2532
18:23   και
18:23   And 
4314
προς
with 
3956
παν
any 
5074
τετράπουν
four-footed creature, 
3756
ου
you shall not 
1325
δώσεις
give 
2845-1473
κοίτην σου
your marriage-bed 
1519
εις
for 
4690.2
σπερματισμόν
a discharge of semen 
1591.2
εκμιανθήναι
to be thoroughly defiled 
4314
προς
with 
1473
αυτό
it. 
2532
και
And 
1135
γυνή
a woman 
3756
ου
shall not 
2476
στήσεται
set herself 
4314
προς
with 
3956
παν
any 
5074
τετράπουν
four-footed creature 
973.1
βιβασθήναι
to breed; 
3464.3
μυσαρόν
[3detestable 
1063
γαρ
1for 
1510.2.3
εστι
2it is]. 
18:24   3361
18:24   μη
18:24   Do not 
3392
μιαίνεσθε
defile yourselves 
1722
εν
in 
3956
πάσι
any 
3778
τούτοις
of these; 
1722
εν
[2in 
3956
πάσι
3all 
1063
γαρ
1for] 
3778
τούτοις
these 
3392
εμιάνθησαν
[3were defiled 
3588
τα
1the 
1484
έθνη
2nations], 
3739
α
which 
1473
εγώ
I 
1821
εξαποστελλώ
eject 
4253
προ
before 
4383-1473
προσώπου υμών
your face. 
18:25   2532
18:25   και
18:25   And 
1591.2
εξεμιάνθη
[3was thoroughly defiled 
3588
η
1the 
1093
γη
2land]; 
2532
και
and 
467
ανταπέδωκα
I recompensed 
93
αδικίαν
injustice 
1473
αυτοίς
to them 
1223
δι'
because of 
1473
αυτήν
it, 
2532
και
and 
4360
προσώχθισεν
[3is loathed 
3588
η
1the 
1093
γη
2land] 
3588
τοις
with the ones 
1455.1
εγκαθημένοις
lying in wait 
1909
επ'
upon 
1473
αυτής
it. 
18:26   2532
18:26   και
18:26   And 
5442
φυλάξεσθε
you shall guard 
3956
πάντα
all 
3588
τα
  
3544.1-1473
νόμιμά μου
my laws, 
2532
και
and 
3588
τα
  
4366.2-1473
προστάγματά μου
my orders, 
2532
και
and 
3756
ου
[9shall not 
4160
ποιήσετε
10do 
575-3956
από παντων
11any of 
3588
των
  
946-3778
βδελυγμάτων τούτων
12these abominations 
3588
ο
1the 
1472.2
εγχώριος
2native inhabitant 
2532
και
3and 
3588
ο
4the 
4325.5
προσγενόμενος
6uniting 
4339
προσήλυτος
5foreigner 
1722
εν
7with 
1473
υμίν
8you]. 
18:27   3956-1063
18:27   πάντα γαρ
18:27   For all 
3588
τα
  
946-3778
βδελύγματα ταύτα
these abominations 
4160
εποίησαν
[5committed 
3588
οι
1the 
444
άνθρωποι
2men 
3588
της
3of the 
1093
γης
4land] — 
3588
οι
the 
1510.6
όντες
ones being 
4387
πρότερον
prior 
1473
υμών
of you, 
2532
και
and 
3392
εμιάνθη
[3was defiled 
3588
η
1the 
1093
γη
2land]. 
18:28   2532
18:28   και
18:28   And 
2443-3361
ίνα μη
lest 
4360
προσοχθίση
[3should loathe 
1473
υμίν
4you 
3588
η
1the 
1093
γη
2land] 
1722
εν
in 
3588
τω
  
3392-1473
μιαίνειν υμάς
your defiling 
1473
αυτήν
it, 
3739
ον
in which 
5158
τρόπον
manner 
4360
προσώχθισε
it loathed 
3588
τοις
the 
1484
έθνεσι
nations 
3588
τοις
  
4253
προ
before 
1473
υμών
you, 
18:29   3754
18:29   ότι
18:29   for 
3956
πας
all 
3739
ος
who 
302
αν
ever 
4160
ποιήση
should do 
575
από
of 
3956
πάντων
all 
3588
των
  
946-3778
βδελυγμάτων τούτων
these abominations 
1842
εξολοθρευθήσονται
shall be utterly destroyed — 
3588
αι
the 
5590
ψυχαί
souls 
3588
αι
  
4160
ποιούσαι
doing them, 
1537
εκ
from out of 
3319
μέσου
the midst 
3588
του
  
2992-1473
λαού αυτών
of their people. 
18:30   2532
18:30   και
18:30   And 
5442
φυλάξετε
you shall keep 
3588
τα
  
4366.2-1473
προστάγματά μου
my orders, 
3704
όπως
so that 
3361
μη
you should not 
4160
ποιήτε
do 
575
από
of 
3956
πάντων
any 
3588
των
of the 
3544.1
νομίμων
laws 
3588
των
of the 
948
εβδελυγμένων
ones being abhorred, 
3739
α
which 
1096
γέγονε
happened 
4253
προ
before 
3588
του
  
1473
υμάς
you. 
2532
και
And 
3756
ου
you shall not 
3392
μιανθήσεσθε
be defiled 
1722
εν
among 
1473
αυτοίς
them, 
3754
ότι
for 
1473
εγώ
am 
2962
κύριος
the lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός υμών
your God. 

<< Leviticus 18 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.