ΓΕΝΕΣΙΣ 2

<< ΓΕΝΕΣΙΣ 2 >>
Genesis 2 Apostolic Bible Polyglot ©

Completion of Heaven and Earth
           
2:1   2532
2:1   και
2:1   And 
4931
συνετελέσθησαν
[6were completed 
3588
ο
1the 
3772
ουρανός
2heaven 
2532
και
3and 
3588
η
4the 
1093
γη
5earth], 
2532
και
and 
3956
πας
all 
3588
ο
the 
2889
κόσμος
cosmos 
1473
αυτών
of them. 
2:2   2532
2:2   και
2:2   And 
4931-3588-2316
συνετέλεσεν ο θεός
God completed 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2250
ημέρα
[2day 
3588
τη
  
1622
έκτη
1sixth] 
3588
τα
  
2041-1473
έργα αυτού
his works 
3739
α
which 
4160
εποίησε
he did. 
2532
και
And 
2664
κατέπαυσε
he rested 
3588
τη
on the 
2250
ημέρα
[2day 
3588
τη
  
1442
εβδόμη
1seventh] 
575
από
from 
3956
πάντων
all 
3588
των
  
2041-1473
έργων αυτού
his works 
3739
ων
which 
4160
εποίησε
he did. 
2:3   2532
2:3   και
2:3   And 
2127-3588-2316
ευλόγησεν ο θεός
God blessed 
3588
την
the 
2250
ημέραν
[2day 
3588
την
  
1442
εβδόμην
1seventh], 
2532
και
and 
37
ηγίασεν
sanctified 
1473
αυτήν
it; 
3754
ότι
for 
1722
εν
in 
1473
αυτή
it 
2664
κατέπαυσεν
he rested 
575
από
from 
3956
πάντων
all 
3588
των
  
2041-1473
έργων αυτού
his works — 
3739
ων
which 
756-3588-2316
ήρξατο ο θεός
God began 
4160
ποιείν
to do. 
2:4   3778
2:4   αυτή
2:4   This 
3588
η
is the 
976
βίβλος
book 
1078
γενέσεως
of the origin 
3772
ουρανού
of heaven 
2532
και
and 
1093
γης
earth, 
3753
ότε
when 
1096
εγένετο
it became, 
3588
η
in the 
2250
ημέρα
day 
4160
εποίησε
[2made 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven 
2532
και
and 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
2:5   2532
2:5   και
2:5   and 
3956
παν
every 
5515
χλωρόν
green 
68
αγρού
field 
4253
προ
before 
3588
του
  
1096
γένεσθαι
it existed 
1909
επι
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
5528
χόρτον
grass 
68
αγρού
of the field 
4253
προ
before 
3588
του
  
393
ανατείλαι
its rising, 
3756
ου
[4did not 
1063
γαρ
1for 
1026
έβρεξεν
5rain 
2962
κύριος
2 the lord 
3588
ο
  
2316
θεός
3God] 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
2532
και
and 
444
άνθρωπος
[3man 
3756
ουκ
2no 
1510.7.3
ην
1there was] 
2038
εργάζεσθαι
to work 
1473
αυτήν
it. 
2:6   4077-1161
2:6   πηγή δε
2:6   But a spring 
305
ανέβαινεν
ascended 
1537
εκ
from out of 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
4222
επότιζε
it watered 
3956
παν
all 
3588
το
the 
4383
πρόσωπον
face 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
God Shapes Man
           
2:7   2532
2:7   και
2:7   And 
4111-3588-2316
έπλασεν ο θεός
God shaped 
3588
τον
the 
444
άνθρωπον
man, 
5522
χουν
[2dust 
2983
λαβών
1taking] 
575
από
from 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
2532
και
And 
1720
ενεφύσησεν
he breathed 
1519
εις
into 
3588
το
  
4383-1473
πρόσωπον αυτού
his face 
4157
πνοήν
breath 
2222
ζωής
of life, 
2532
και
and 
1096
εγένετο
[2became 
3588
ο
  
444
άνθρωπος
1man] 
1519
εις
a 
5590
ψυχήν
[2soul 
2198
ζώσαν
1living]. 
2:8   2532
2:8   και
2:8   And 
5452-3588-2316
εφύτευσεν ο θεός
God planted 
3857
παράδεισον
paradise 
1722
εν
in 
*
Εδέν
Eden 
2596
κατά
according to 
395
ανατολάς
the east, 
2532
και
and 
5087
έθετο
he put 
1563
εκεί
there 
3588
τον
the 
444
άνθρωπον
man 
3739
ον
whom 
4111
έπλασε
he shaped. 
2:9   2532
2:9   και
2:9   And 
1816
εξανέτειλεν
[2caused to rise up 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
2089
έτι
yet 
1537
εκ
from 
3588
της
the 
1093
γης
earth 
3956
παν
every 
3586
ξύλον
[2tree 
5611
ωραίον
1beautiful] 
1519
εις
to 
3706
όρασιν
the sight, 
2532
και
and 
2570
καλόν
good 
1519
εις
for 
1035
βρώσιν
food, 
2532
και
and 
3588
το
the 
3586
ξύλον
tree 
3588
της
  
2222
ζωής
of life 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
3588
του
of the 
3857
παραδείσου
paradise, 
2532
και
and 
3588
το
the 
3586
ξύλον
tree, 
3588
του
the one 
1492
ειδέναι
to know 
1110
γνωστόν
knowing 
2570
καλού
good 
2532
και
and 
4190
πονηρού
evil. 
2:10   4215-1161
2:10   ποταμός δε
2:10   And a river 
1607
εκπορεύεται
goes forth 
1537
εξ
from 
*
Εδέν
Eden 
4222
ποτίζειν
to water 
3588
τον
the 
3857
παράδεισον
paradise; 
1564
εκείθεν
from there 
873
αφορίζεται
it separates 
1519
εις
into 
5064
τέσσαρας
four 
746
αρχάς
sources. 
2:11   3686
2:11   όνομα
2:11   The name 
3588
τω
to the 
1520
ενί
one 
*
Φισών
is Phison. 
3778
ούτος
This is 
3588
ο
the one 
2944
κυκλών
encircling 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Ευιλάτ
of Havilah — 
1563
εκεί
[5there 
3739
ου
1where 
1510.2.3
έστι
4is 
3588
το
2the 
5553
χρυσίον
3gold]. 
2:12   3588-1161
2:12   το δε
2:12   And the 
5553
χρυσίον
gold 
3588
της
  
1093-1565
γης εκείνης
of that land 
2570
καλόν
is good, 
2532
και
and 
1563
εκεί
there 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
the 
440
άνθραξ
carbuncle 
2532
και
and 
3588
ο
the 
3037
λίθος
[2stone 
3588
ο
  
4237.1
πράσινος
1leek colored]. 
2:13   2532
2:13   και
2:13   And 
3686
όνομα
the name 
3588
τω
to the 
4215
ποταμώ
[2river 
3588
τω
  
1208
δευτέρω
1second] 
*
Γεών
is Gihon. 
3778
ούτος
This is 
3588
ο
the one 
2944
κυκλών
encircling 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Αιθιοπίας
of Ethiopia. 
2:14   2532
2:14   και
2:14   And 
3588
ο
the 
4215
ποταμός
[2river 
3588
ο
  
5154
τρίτος
1third] 
*
Τίγρις
is the Tigris. 
3778
ούτος
This is 
3588
ο
the one 
4313
προπορευόμενος
going forth 
2713
κατέναντι
over against 
*
Ασσυρίων
the Assyrians. 
3588-1161
ο δε
And the 
4215
ποταμός
[2river 
3588
ο
  
5067
τέταρτος
1fourth] 
*
Ευφράτης
is the Euphrates. 
2:15   2532
2:15   και
2:15   And 
2983
έλαβε
[3took 
2962
κύριος
1 the lord 
3588
ο
  
2316
θεός
2God] 
3588
τον
the 
444
άνθρωπον
man 
3739
ον
whom 
4111
έπλασε
he shaped, 
2532
και
and 
5087
έθετο
put 
1473
αυτόν
him 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3857
παραδείσω
paradise 
2038
εργάζεσθαι
to work 
1473
αυτόν
it 
2532
και
and 
5442
φυλάσσειν
to guard. 
2:16   2532
2:16   και
2:16   And 
1781
ενετείλατο
[3gave charge 
2962
κύριος
1 the lord 
3588
ο
  
2316
θεός
2God] 
3588
τω
to 
*
Αδάμ
Adam, 
3004
λέγων
saying, 
575
από
From 
3956
παντός
all 
3586
ξύλου
of a tree 
3588
του
of the one 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3857
παραδείσω
paradise 
1035
βρώσει
[2food 
2068
φαγή
1you shall eat], 
2:17   575-1161
2:17   από δε
2:17   but from 
3588
του
the 
3586
ξύλου
tree 
3588
του
of the 
1097
γινώσκειν
knowing 
2570
καλόν
good 
2532
και
and 
4190
πονηρόν
evil, 
3756
ου
you shall not 
2068
φάγεσθε
eat 
575
απ'
from 
1473
αυτού
it; 
3588-1161-302
η δ' αν
but in whatever 
2250
ημέρα
day 
2068
φάγητε
you should eat 
575
απ'
from 
1473
αυτού
it, 
2288
θανάτω
to death 
599
αποθανείσθε
you shall die. 
God Makes Woman
           
2:18   2532
2:18   και
2:18   And 
2036
είπε
[3said 
2962
κύριος
1 the lord 
3588
ο
  
2316
θεός
2God], 
3756
ου
It is not 
2570
καλόν
good 
1510.1
είναι
[3to be 
3588
τον
1 for the 
444
άνθρωπον
2man] 
3441
μόνον
alone, 
4160
ποιήσωμεν
let us make 
1473
αυτώ
for him 
998
βοηθόν
a helper 
2596
κατ'
according to 
1473
αυτόν
him! 
2:19   2532
2:19   και
2:19   And 
4111-3588-2316
έπλασεν ο θεός
God shaped 
2089
έτι
yet 
1537
εκ
from out of 
3588
της
the 
1093
γης
earth 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
2342
θηρία
wild beasts 
3588
του
of the 
68
αγρού
field, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
4071
πετεινά
winged creatures 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven. 
2532
και
And 
71
ήγαγεν
he led 
1473
αυτά
them 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Αδάμ
Adam, 
1492
ιδείν
to behold 
5100
τι
what 
2564
καλέσει
he would call 
1473
αυτά
them. 
2532
και
And 
3956
παν
all 
3739
ο
what 
302
αν
ever 
2564
εκάλεσεν
[2called 
1473
αυτό
3it 
*
Αδάμ
1Adam] — 
5590
ψυχήν
[2life 
2198
ζώσαν
1 the living], 
3778
τούτο
this 
3686
όνομα
was the name 
1473
αυτώ
to it. 
2:20   2532
2:20   και
2:20   And 
2564-*
εκάλεσεν Αδάμ
Adam called 
3686
ονόματα
names 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the 
2934
κτήνεσι
cattle, 
2532
και
and 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the 
4071
πετεινοίς
winged creatures 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven, 
2532
και
and 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the 
2342
θηρίοις
wild beasts 
3588
του
of the 
68
αγρού
field; 
3588-1161
τω δε
but to 
*
Αδάμ
Adam 
3756
ουχ
there was not 
2147
ευρέθη
found 
998
βοηθός
a helper 
3664
όμοιος
likened 
1473
αυτώ
to him. 
2:21   2532
2:21   και
2:21   And 
1911
επέβαλε
[3put 
2962
κύριος
1 the lord 
3588
ο
  
2316
θεός
2God] 
1611
έκστασιν
a change of state 
1909
επί
over 
3588
τον
  
*
Αδάμ
Adam, 
2532
και
and 
5258.1
ύπνωσε
he slept. 
2532
και
And 
2983
έλαβε
he took 
1520
μίαν
one 
3588
των
  
4125-1473
πλευρών αυτού
of his ribs, 
2532
και
and 
378
ανεπλήρωσε
supplied 
4561
σάρκα
flesh 
473
αντ'
against 
1473
αυτής
it. 
2:22   2532
2:22   και
2:22   And 
3618
ωκοδόμησε
[3built 
2962
κύριος
1 the lord 
3588
ο
  
2316
θεός
2God] 
3588
την
the 
4125
πλευράν
rib 
3739
ην
which 
2983
έλαβεν
he took 
575
από
from 
3588
του
  
*
Αδάμ
Adam 
1519
εις
into 
1135
γυναίκα
a woman. 
2532
και
And 
71
ήγαγεν
he led 
1473
αυτήν
her 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Αδάμ
Adam. 
2:23   2532
2:23   και
2:23   And 
2036-*
είπεν Αδάμ
Adam said, 
3778
τούτο
This 
3568
νυν
now 
3747
οστούν
is bone 
1537
εκ
from 
3588
των
  
3747-1473
οστέων μου
my bones, 
2532
και
and 
4561
σαρξ
flesh 
1537
εκ
from 
3588
της
  
4561-1473
σαρκός μου
my flesh; 
3778
αυτή
she 
2564
κληθήσεται
shall be called 
1135
γυνή
woman, 
3754
ότι
for 
1537
εκ
from 
3588
του
the 
435
ανδρός
man 
1473
αυτής
she 
2983
ελήφθη
was taken. 
2:24   1752
2:24   ένεκεν
2:24   Because of 
3778
τούτου
this 
2641
καταλείψει
[2shall leave 
444
άνθρωπος
1man] 
3588
τον
  
3962-1473
πατέρα αυτού
his father 
2532
και
and 
3588
την
  
3384
μητέρα
mother, 
2532
και
and 
4347
προσκολληθήσεται
shall cleave to 
3588
τη
  
1135-1473
γυναίκα αυτού
his wife, 
2532
και
and 
1510.8.6
έσονται
[3shall be 
3588
οι
1the 
1417
δύο
2two] 
1519
εις
for 
4561
σάρκα
[2flesh 
1520
μίαν
1one]. 
2:25   2532
2:25   και
2:25   And 
1510.7.6
ήσαν
[3were 
3588
οι
1the 
1417
δύο
2two] 
1131
γυμνοί
naked, 
3739
ο
  
5037
τε
both 
*
Αδάμ
Adam 
2532
και
and 
3588
η
  
1135-1473
γυνή αυτού
his wife. 
2532
και
And 
3756
ουκ
they were not 
153
ησχύνοντο
ashamed. 

<< Genesis 2 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.