ΕΞΟΔΟΣ 9

<< ΕΞΟΔΟΣ 9 >>
Exodus 9 Apostolic Bible Polyglot ©

Death of the Egyptian Livestock
           
9:1   2036
9:1   είπε
9:1   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
1525
είσελθε
Enter 
4314
προς
to 
*
Φαραώ
Pharaoh! 
2532
και
And 
2046
ερείς
you shall say 
1473
αυτώ
to him, 
3592
τάδε
Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
3588
των
of the 
*
Εβραίων
Hebrews, 
1821
εξαπόστειλον
Send out 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people! 
2443
ίνα
that 
3000
λατρεύσωσί
they may serve 
1473
μοι
to me 
9:2   1487-3303
9:2   ει μεν
9:2   For if 
3767
ουν
then 
3361
μη
you do not 
1014
βούλη
want 
1821
εξαποστείλαι
to send out 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people, 
235
αλλ'
but 
2089
έτι
still 
1467.1
εγκρατείς
to have power over 
1473
αυτού
them, 
9:3   2400
9:3   ιδού
9:3   behold, 
5495
χειρ
the hand 
2962
κυρίου
of the lord 
1510.8.3
έσται
will be 
1722
εν
against 
3588
τοις
  
2934-1473
κτήνεσί σου
your cattle 
3588
τοις
  
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3977.1
πεδίοις
plains, 
2532
και
and 
1722
εν
against 
5037
τε
also 
3588
τοις
the 
2462
ίπποις
horses, 
2532
και
and 
1722
εν
against 
3588
τοις
the 
5268
υποζυγίοις
beasts of burden, 
2532
και
and 
3588
ταις
the 
2574
καμήλοις
camels, 
2532
και
and 
1016
βουσί
oxen, 
2532
και
and 
4263
προβάτοις
sheep, 
2288
θάνατος
[3plague 
3173
μέγας
2great 
4970
σφόδρα
1by an exceedingly]. 
9:4   2532
9:4   και
9:4   And 
3860.1
παραδοξάσω
I will do an incredible thing, 
1473
εγώ
even I 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2540-1565
καιρώ εκείνω
that time, 
303.1
αναμέσον
between 
3588
των
the 
2934
κτηνών
cattle 
3588
των
of the 
*
Αιγυπτίων
Egyptians, 
2532
και
and 
303.1
αναμέσον
between 
3588
των
the 
2934
κτηνών
cattle 
3588
των
of the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel. 
2532
και
And 
3756
ου
there shall not 
5053
τελευτήσει
come to an end 
575
από
of 
3956
πάντων
any 
3588
των
of the ones 
3588
του
of the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
4488.3
ρητόν
in particular. 
9:5   2532
9:5   και
9:5   And 
1325-3588-2316
έδωκεν ο θεός
God gave 
3735.1
όρον
confirmation, 
3004
λέγων
saying, 
1722
εν
In 
3588
τη
the 
839
αύριον
next morning 
4160-2962
ποιήσει κύριος
the lord will do 
3588
το
  
4487-3778
ρήμα τούτο
this thing 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
land. 
9:6   2532
9:6   και
9:6   And 
4160-2962
εποίησε κύριος
the lord did 
3588
το
  
4487-3778
ρήμα τούτο
this thing 
3588
τη
in the 
1887
επαύριον
next day. 
2532
και
And 
5053
ετελεύτησε
there came to an end 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
2934
κτήνη
cattle 
3588
των
of the 
*
Αιγυπτίων
Egyptians. 
575-1161
από δε
But of 
3588
των
the 
2934
κτηνών
cattle 
3588
των
of the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
3756
ουκ
they did not 
5053
ετελεύτησεν
come to an end — 
3762
ουδέν
not one. 
9:7   1492
9:7   ιδών
9:7   [3seeing 
1161
δε
1And 
*
Φαραώ
2Pharaoh] 
3754
ότι
that 
3756-5053
ουκ ετελεύτησεν
none came to an end 
575
από
from 
3956
πάντων
all 
3588
των
of the 
2934
κτηνών
cattle 
3588
των
of the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel — 
3762
ουδέν
not one, 
925
εβαρύνθη
[4was oppressed 
3588
η
1the 
2588
καρδία
2heart 
*
Φαραώ
3of Pharaoh], 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
1821
εξαπέστειλε
send out 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people. 
Boils Break Out in the Land of Egypt
           
9:8   2036
9:8   είπε
9:8   [3spoke 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron, 
3004
λέγων
saying, 
2983
λάβετε
Take 
1473
υμείς
with you 
4134
πλήρεις
[2full 
3588
τας
  
5495
χείρας
1hands] 
127.1
αιθάλης
of soot 
2574.1
καμιναίας
of a furnace! 
2532
και
and 
3956.2-*
πασάτω Μωυσής
let Moses strew it 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
1726
εναντίον
before 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων αυτού
his attendants! 
9:9   2532
9:9   και
9:9   And 
1096
γενηθήτω
let there become 
2868
κονιορτός
a cloud of dust 
1909
επί
upon 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Αιγύπτου
of Egypt! 
2532
και
and 
1510.8.3
έσται
there will be 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
444
ανθρώπους
men 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τα
the 
5074
τετράποδα
four-footed creatures 
1668
έλκη
sores 
5397.1
φλυκτίδες
of boils 
326.2
αναζέουσαι
breaking out 
1722
εν
among 
5037
τε
both 
3588
τοις
  
444
ανθρώποις
men, 
2532
και
and 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
5074
τετράποσι
four-footed creatures, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
9:10   2532
9:10   και
9:10   And 
2983
έλαβε
they took 
3588
την
the 
127.1
αιθάλην
soot 
3588
της
of the 
2574.1
καμιναίας
furnace 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh; 
2532
και
and 
3956.2
έπασεν
[2strew 
1473
αυτήν
3it 
*
Μωυσής
1Moses] 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven; 
2532
και
and 
1096
εγένετο
there became 
1668
έλκη
sores 
5397.1
φλυκτίδες
of boils 
326.2
αναζέουσαι
breaking out 
1722
εν
among 
5037
τε
both 
3588
τοις
  
444
ανθρώποις
men, 
2532
και
and 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
5074
τετράποσι
four-footed creatures. 
9:11   2532
9:11   και
9:11   And 
3756
ουκ
[3were not 
1410
ηδύναντο
4able 
3588
οι
1the 
5333
φαρμακοί
2sorcerers] 
2476
στήναι
to stand 
1726
εναντίον
before 
*
Μωυσή
Moses, 
1223
διά
on account of 
3588
τα
the 
1668
έλκη
sores. 
1096
εγένετο
[4happened 
1063
γαρ
1For 
3588
τα
2the 
1668
έλκη
3sores] 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
5333
φαρμακοίς
sorcerers, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτω
of Egypt. 
9:12   4645
9:12   εσκλήρυνε
9:12   [3hardened 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
3588
την
the 
2588
καρδίαν
heart 
*
Φαραώ
of Pharaoh, 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
1522
εισήκουσεν
hearken to 
1473
αυτών
them; 
2505
καθά
as 
4929-2962
συνέταξε κύριος
the lord ordered 
3588
τω
to 
*
Μωυσή
Moses. 
Hail of Destruction upon Egypt
           
9:13   2036
9:13   είπε
9:13   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
3719
όρθρισον
Rise early 
4404
τοπρωϊ
in the morning, 
2532
και
and 
2476
στήθι
stand 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh! 
2532
και
And 
2046
ερείς
you shall say 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
3592
τάδε
Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
3588
των
of the 
*
Εβραίων
Hebrews, 
1821
εξαπόστειλον
Send out 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people! 
2443
ίνα
that 
3000
λατρεύσωσί
they may serve 
1473
μοι
to me. 
9:14   1722
9:14   εν
9:14   [2in 
3588
τω
3the 
1063
γαρ
1For] 
3568
νυν
present 
2540
καιρώ
time 
1473
εγώ
I 
1821
εξαποστέλλω
will send out 
3956
πάντα
all 
3588
τα
  
4876.2-1473
συναντήματά μου
my events 
1519
εις
into 
3588
την
  
2588-1473
καρδίαν σου
your heart, 
2532
και
and 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων σου
your attendants, 
2532
και
and 
3588
του
  
2992-1473
λαού σου
your people, 
2443
ίνα
that 
1492
είδης
you might see 
3754
ότι
that 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is not 
243
άλλος
another 
5613
ως
as 
1473
εγώ
I 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
3588
τη
the 
1093
γη
earth. 
9:15   3568-1063
9:15   νυν γαρ
9:15   For now, 
649
αποστείλας
sending 
3588
την
  
5495-1473
χείρα μου
my hand, 
3960
πατάξω
I will strike 
1473
σε
you; 
2532
και
and 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν σου
your people 
2289
θανατώσω
I shall put to death; 
2532
και
and 
1625.3
εκτριβήση
I will obliterate you 
575
από
from 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
9:16   2532
9:16   και
9:16   And 
1752
ένεκεν
because of 
3778
τούτου
this 
1301
διετηρήθης
you were carefully kept, 
2443
ίνα
that 
1731
ενδείξωμαι
I might demonstrate 
1722
εν
in 
1473
σοι
you 
3588
την
  
2479-1473
ισχύν μου
my strength, 
2532
και
and 
3704
όπως
how 
1229
διαγγελή
[2should be declared 
3588
το
  
3686-1473
όνομά μου
1my name] 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
3588
τη
the 
1093
γη
earth. 
9:17   2089
9:17   έτι
9:17   Still 
3767
ουν
then 
1473
συ
you 
1709.3
εμποιή
cause 
3588
του
  
2992-1473
λαού μου
my people 
3588
του
  
3361
μη
[2to not 
1821
εξαποστείλαι
3be sent out 
1473
αυτούς
1for them]. 
9:18   2400
9:18   ιδού
9:18   Behold, 
1473
εγώ
I 
5313.2
ύω
rain 
3778
ταύτην
this 
3588
την
  
5610
ώραν
hour 
839
αύριον
tomorrow 
5464
χάλαζαν
[3hail 
4183
πολλήν
2great 
4970
σφόδρα
1exceedingly], 
3748
ήτις
in which 
5108
τοιαύτη
such 
3756
ου
has not 
1096
γέγονεν
happened 
1722
εν
in 
*
Αιγύπτω
Egypt 
575
αφ'
from 
3739
ης
which 
2250
ημέρας
day 
2936
έκτισται
it was created, 
2532
και
and 
2193
έως
until 
3588
της
  
2250-3778
ημέρας ταύτης
this day. 
9:19   3568
9:19   νυν
9:19   Now 
3767
ουν
then 
2686.4
κατάσπευσον
hasten 
4863
συναγαγείν
to bring together 
3588
τα
  
2934-1473
κτήνη σου
your cattle, 
2532
και
and 
3745
όσα
as much as 
1473-1510.2.3
σοι εστιν
is to you 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3977.1
πεδίω
plain! 
3956-1063
πάντες γαρ
For all 
3588
οι
the 
444
άνθρωποι
men, 
2532
και
and 
3588
τα
the 
2934
κτήνη
cattle, 
3745
όσα
as much 
302
αν
as 
2147
ευρεθή
might be found 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3977.1
πεδίοις
plains, 
2532
και
and 
3361
μη
what might not 
1525
εισέλθη
enter 
1519
εις
into 
3614
οικίαν
a residence, 
4098
πέση
[3should have fallen 
1161
δε
1and 
1909
επ'
4upon 
1473
αυτά
5them 
3588
η
  
5464
χάλαζα
2 what hail], 
5053
τελευτήσει
it will come to an end. 
9:20   3588
9:20   ο
9:20   The 
5399
φοβούμενος
ones fearing 
3588
το
the 
4487
ρήμα
word 
2962
κυρίου
of the lord 
3588
των
of the 
2324
θεραπόντων
attendants 
*
Φαραώ
of Pharaoh 
4863
συνήγαγε
brought together 
3588
τα
  
2934-1473
κτήνη αυτού
their cattle 
1519
εις
into 
3588
τους
the 
3624
οίκους
houses. 
9:21   3739-1161
9:21   ος δε
9:21   And he who 
3361
μη
did not 
4337
προσέσχε
take heed 
3588
τη
to the 
1271
διανοία
thought 
1519
εις
unto 
3588
το
the 
4487
ρήμα
word 
2962
κυρίου
of the lord, 
863
αφήκε
he allowed 
3588
τα
the 
2934
κτήνη
cattle to stay 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3977.1
πεδίοις
plains. 
9:22   2036
9:22   είπε
9:22   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
1614
έκτεινον
Stretch out 
3588
την
  
5495-1473
χείρά σου
your hand 
1519
εις
unto 
3588
τον
  
3772
ουρανόν
heaven! 
2532
και
and 
1510.8.3
έσται
there will be 
5464
χάλαζα
hail 
1909
επί
upon 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Αιγύπτου
of Egypt; 
1909
επί
upon 
5037
τε
both 
3588
τους
the 
444
ανθρώπους
men, 
2532
και
and 
3588
τα
the 
2934
κτήνη
cattle, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3956
πάσαν
all 
1008
βοτάνην
pasturage 
3588
την
  
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
land. 
9:23   1614
9:23   εξέτεινε
9:23   [3stretched out 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
3588
την
his 
5495
χείρα
hand 
1519
εις
unto 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
2532
και
and 
2962
κύριος
the lord 
1325
έδωκε
gave 
5456
φωνάς
sounds 
2532
και
and 
5464
χάλαζαν
hail. 
2532
και
And 
1303.6
διέτρεχε
[2ran across 
3588
το
  
4442
πυρ
1fire] 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
2532
και
And 
1026-2962
έβρεξε κύριος
the lord rained 
5464
χάλαζαν
hail 
1909
επί
upon 
3956
πάσαν
all 
1093
γην
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
9:24   1510.7.3-1161
9:24   ην δε
9:24   And there was 
3588
η
  
5464
χάλαζα
hail, 
2532
και
and 
3588
το
the 
4442
πυρ
fire 
5394
φλογίζον
blazing 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
5464
χαλάζη
hail. 
3588-1161
η δε
And the 
5464
χάλαζα
hail 
4183
πολλή
was great — 
4970
σφόδρα
exceedingly, 
3748
ήτις
in which 
3756-1096
ου γεγονε
was there not 
5108
τοιαύτη
such 
1722
εν
in 
*
Αιγύπτω
Egypt 
575
αφ'
from 
3739
ης
when 
1096
γεγένηται
there was 
1909
επ'
[2upon 
1473
αυτής
3it 
1484
έθνος
1a nation]. 
9:25   3960
9:25   επάταξε
9:25   [4struck 
1161
δε
1And 
3588
η
2the 
5464
χάλαζα
3hail] 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt — 
3956
πάντα
all 
3745
όσα
as much as 
1510.7.3
ην
was 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3977.1
πεδίω
plain 
575
από
from 
444
ανθρώπου
man 
2193
έως
unto 
2934
κτήνους
beast. 
2532
και
And 
3956
πάσαν
all 
1008
βοτάνην
pasturage 
3588
την
  
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3977.1
πεδίω
plain 
3960
επάταξεν
[3struck 
3588
η
1the 
5464
χάλαζα
2hail]. 
2532
και
And 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
3586
ξύλα
trees 
3588
τα
  
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3977.1
πεδίοις
plains 
4937
συνέτριψε
broke. 
9:26   4133
9:26   πλην
9:26   Except 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Γεσέμ
of Goshen, 
3739
ου
of which 
1510.7.6
ήσαν
were there 
3588
οι
the 
5207
υιοί
sons 
*
Ισραήλ
of Israel, 
3756-1096
ουκ εγένετο
there was not 
3588
η
  
5464
χάλαζα
hail. 
9:27   649
9:27   αποστείλας
9:27   [3sending 
1161
δε
1And 
*
Φαραώ
2Pharaoh], 
2564
εκάλεσε
called 
3588
τον
  
*
Μωυσήν
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron, 
2532
και
and 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
264
ημάρτηκα
I have sinned 
3588
το
  
3568
νυν
now, 
3588
ο
the 
2962
κύριος
lord 
1342
δίκαιος
is just, 
1473-1161
εγώ δε
but I 
2532
και
and 
3588
ο
  
2992-1473
λαός μου
my people 
765
ασεβείς
are impious. 
9:28   2172
9:28   εύξασθε
9:28   Make a vow 
3767
ουν
then 
4314
προς
to 
2962
κύριον
the lord, 
2532
και
and 
3973
παυσάσθω
let [3cease 
3588
του
  
1096
γενηθήναι
4to happen 
5456
φωνάς
1 the sounds 
2316
θεού
2of God], 
2532
και
and 
5464
χάλαζαν
the hail 
2532
και
and 
4442
πυρ
fire! 
2532
και
And 
1821-1473
εξαποστελώ υμάς
I will send you out, 
2532
και
and 
3765
ουκέτι
no longer 
4369
προστεθήσεσθε
will I insist 
3306
μένειν
for you to remain. 
9:29   2036
9:29   είπε
9:29   [3said 
1161
δε
1And 
1473
αυτώ
4to him 
*
Μωυσής
2Moses], 
5613-302
ως αν
whenever 
1831
εξέλθω
I should go from 
3588
την
the 
4172
πόλιν
city, 
1600
εκπετάσω
I will spread forth 
3588
τας
  
5495-1473
χείράς μου
my hands 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
2962
κύριον
lord, 
2532
και
and 
3588
αι
the 
5456
φωναί
sounds 
3973
παύσονται
will cease; 
2532
και
and 
3588
η
the 
5464
χάλαζα
hail 
2532
και
and 
3588
ο
the 
5205
υετός
rain 
3756
ουκ
will not 
1510.8.3
έσται
be 
2089
έτι
any longer, 
2443
ίνα
that 
1097
γνώς
you may know 
3754
ότι
that 
3588
του
[3 is of the 
2962
κυρίου
4 lord 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth]. 
9:30   2532
9:30   και
9:30   And 
1473
συ
you 
2532
και
and 
3588
οι
  
2324-1473
θεράποντές σου
your attendants — 
1987
επίσταμαι
I know 
3754
ότι
that 
3764
ουδέπω
you do not yet 
5399
πεφόβησθε
fear 
3588
τον
the 
2962
κύριον
lord. 
9:31   3588-1161
9:31   το δε
9:31   And the 
3043
λίνον
flax 
2532
και
and 
3588
η
the 
2915
κριθή
barley 
4141
επλήγη
were struck. 
3588-1063
η γαρ
For the 
2915
κριθή
barley 
3936
παρεστηκύια
was standing, 
3588-1161
το δε
and the 
3043
λίνον
flax 
4690.1
σπερματίζον
was seeding. 
9:32   3588-1161
9:32   ο δε
9:32   And the 
4447.1
πυρός
wheat 
2532
και
and 
3588
η
the 
3653.1
ολύρα
wild oat 
3756
ουκ
were not 
4141
επλήγη
struck, 
3797
όψιμα
[3late 
1063
γαρ
1for 
1510.7.3
ην
2it was]. 
9:33   1831
9:33   εξήλθε
9:33   [3went forth 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
575
από
from 
*
Φαραώ
Pharaoh 
1623
εκτός
outside 
3588
της
of the 
4172
πόλεως
city, 
2532
και
and 
1600
εξεπέτασε
he spread forth 
3588
τας
the 
5495
χείρας
hands 
4314
προς
to 
2962
κύριον
the lord, 
2532
και
and 
3588
αι
the 
5456
φωναί
sounds 
3973
επαύσαντο
ceased, 
2532
και
and 
3588
η
the 
5464
χάλαζα
hail; 
2532
και
and 
3588
ο
the 
5205
υετός
rain 
3756
ουκ
did not 
4712.1
έσταξεν
drip 
2089
έτι
any longer 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
1093
γην
land. 
9:34   1492
9:34   ιδών
9:34   [3seeing 
1161
δε
1And 
*
Φαραώ
2Pharaoh] 
3754
ότι
that 
3973
πέπαυται
[3has been ceased 
3588
ο
1the 
5205
υετός
2rain], 
2532
και
and 
3588
η
the 
5464
χάλαζα
hail, 
2532
και
and 
3588
αι
the 
5456
φωναί
sounds — 
4369
προσέθετο
he added 
3588
του
  
264
αμαρτάνειν
to sin. 
2532
και
And 
925
εβάρυνεν
[3was oppressed 
1473
αυτού
1his 
3588
την
  
2588
καρδίαν
2heart], 
2532
και
and 
3588
των
the ones 
2324-1473
θεραπόντων αυτού
of his attendants. 
9:35   2532
9:35   και
9:35   And 
4645
εσκληρύνθη
[4was hardened 
3588
η
1the 
2588
καρδία
2heart 
*
Φαραώ
3of Pharaoh], 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
1821
εξαπέστειλε
send out 
3588
τους
the 
5207
υιούς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel; 
2509
καθάπερ
just as 
2980-2962
ελάλησε κύριος
the lord said 
3588
τω
  
*
Μωυσή
to Moses. 

<< Exodus 9 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.