ΕΞΟΔΟΣ 1

<< ΕΞΟΔΟΣ 1 >>
Exodus 1 Apostolic Bible Polyglot ©

Israel Multiplies
           
1:1   3778
1:1   ταύτα
1:1   These 
3588
τα
are the 
3686
ονόματα
names 
3588
των
of the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
3588
των
of the ones 
1531
εισπεπορευμένων
entering 
1519
εις
into 
*
Αίγυπτον
Egypt 
260
άμα
together with 
*
Ιακώβ
Jacob 
3588
τω
  
3962-1473
πατρί αυτών
their father; 
1538
έκαστος
each 
3940-1473
παροικι αυτών
of them sojourning 
1525
εισήλθοσαν
entered. 
1:2   *
1:2   Ρουβήν
1:2   Reuben, 
*
Συμεών
Simeon, 
*
Λευϊ
Levi, 
*
Ιούδας
Judah, 
1:3   *
1:3   Ισσάχαρ
1:3   Issachar, 
*
Ζαβουλών
Zebulun, 
*
Βενιαμίν
Benjamin, 
1:4   *
1:4   Δαν
1:4   Dan, 
2532
και
and 
*
Νεφθαλί
Naphtali, 
*
Γαδ
Gad, 
2532
και
and 
*
Ασήρ
Asher. 
1:5   *-1161
1:5   Ιωσήφ δε
1:5   But Joseph 
1510.7.3
ην
was 
1722
εν
in 
*
Αιγύπτω
Egypt. 
1510.7.6-1161
ήσαν δε
And were 
3956
πάσαι
all 
5590
ψυχαί
the souls 
1831
εξελθούσαι
coming forth 
1537
εξ
from 
*
Ιακώβ
Jacob — 
4002
πέντε
five 
2532
και
and 
1440
εβδομήκοντα
seventy. 
1:6   5053
1:6   ετελεύτησε
1:6   [3came to an end 
1161
δε
1And 
*
Ιωσήφ
2Joseph], 
2532
και
and 
3956
πάντες
all 
3588
οι
  
80-1473
αδελφοί αυτού
his brothers, 
2532
και
and 
3956
πάσα
all 
3588
η
  
1074-1565
γενεά εκείνη
that generation. 
1:7   3588-1161
1:7   οι δε
1:7   And the 
5207
υιοί
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
837
ηυξήθησαν
grew 
2532
και
and 
4129
επληθύνθησαν
multiplied, 
2532
και
and 
5559.1
χυδαίοι
[2extensive 
1096
εγένοντο
1became], 
2532
και
and 
2729
κατίσχυον
grew strong 
4970
σφόδρα
exceedingly, 
4970
σφόδρα
exceedingly. 
4129
επλήθυνε
[4multiplied 
1161
δε
1And 
3588
η
2the 
1093
γη
3land] 
1473
αυτούς
of them. 
1:8   450
1:8   ανέστη
1:8   [4rose up 
1161
δε
1And 
935
βασιλεύς
3king 
2087
έτερος
2another] 
1909
επ'
over 
*
Αίγυπτον
Egypt 
3739
ος
who 
3756
ουκ
did not 
1492
ήδει
know 
3588
τον
  
*
Ιωσήφ
Joseph. 
1:9   2036-1161
1:9   είπε δε
1:9   And he said 
3588
τω
to 
1484-1473
έθνει αυτού
his nation, 
2400
ιδού
Behold, 
3588
το
the 
1085
γένος
race 
3588
των
of the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
3173
μέγα
are a great 
4128
πλήθος
multitude, 
2532
και
and 
2480
ισχύει
they are strong 
5228
υπέρ
above 
1473
ημάς
us. 
1:10   1205
1:10   δεύτε
1:10   Come 
3767
ουν
then 
2686
κατασοφισώμεθα
we should deal subtly 
1473
αυτούς
with them, 
3379
μή ποτε
lest at any time 
4129
πληθυνθή
they should multiply, 
2532
και
and 
2259-302
ηνίκα αν
whenever 
1473
ημίν
[3to us 
4819
συμβή
2may come to pass 
4171
πόλεμος
1a war], 
4369
προστεθήσονται
[2will add 
2532-3778
και ούτοι
1these also] 
4314
προς
to 
3588
τους
the 
5227
υπεναντίους
opponents, 
2532
και
and 
1606.2
εκπολεμήσαντες
waging war against 
1473
ημάς
us 
1831
εξελεύσονται
they shall go forth 
1537
εκ
from 
3588
της
the 
1093
γης
land. 
The Affliction of Israel
           
1:11   2532
1:11   και
1:11   And 
2186
επέστησεν
he set 
1473
αυτοίς
to them 
1988
επιστάτας
supervisors 
1909
επί
over 
3588
των
the 
2041
έργων
works, 
2443
ίνα
that 
2559
κακώσωσιν
they might afflict 
1473
αυτούς
them 
1722
εν
in 
3588
τοις
their 
2041
έργοις
works. 
2532
και
And 
3618
ωκοδόμησαν
they built 
4172
πόλεις
[2cities 
3793.1
οχυράς
1fortified] 
3588
τω
to 
*
Φαραώ
Pharaoh — 
3588
την
  
5037
τε
  
*
Πιθώμ
Pithom 
2532
και
and 
*
Ραμεσσή
Raamses, 
2532
και
and 
*
Ων
On 
3739
η
which 
1510.2.3
εστιν
is 
*
Ηλιούπολις
Heliopolis. 
1:12   2530-1161
1:12   καθότι δε
1:12   And in so far as 
1473-5013
αυτους εταπείνουν
they humbled them 
5118
τοσούτω
by so much, 
4183
πλείους
[2many more 
1096
εγίνοντο
1they became]. 
2532
και
And 
2480
ίσχυον
they were strong 
4970
σφόδρα
exceedingly, 
4970
σφόδρα
exceedingly. 
2532
και
And 
948
εβδελύσσοντο
[3were abhorred 
3588
οι
1the 
*
Αιγύπτιοι
2Egyptians] 
575
από
of 
3588
των
the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel. 
1:13   2532
1:13   και
1:13   And 
2616
κατεδυνάστευον
[3tyrannized 
3588
οι
1the 
*
Αιγύπτιοι
2Egyptians] 
3588
τους
the 
5207
υιούς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
970
βία
by force. 
1:14   2532
1:14   και
1:14   And 
2736.1
κατωδύνων
they grievously afflicted 
1473
αυτών
them 
3588
την
by the 
2222
ζωήν
life 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
2041
έργοις
[2works 
3588
τοις
  
4642
σκληροίς
1hard] 
3588
τω
in the 
4081
πηλώ
mortar, 
2532
και
and 
3588
τη
in the 
4141.1
πλινθεία
making of bricks, 
2532
και
and 
3956
πάσι
in all 
3588
τοις
the 
2041
έργοις
works 
3588
τοις
  
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3977.1
πεδίοις
plains, 
2596
κατά
according to 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
2041
έργα
works 
3739
ων
which 
2615-1473
κατεδουλούντο αυτούς
they were reducing them to slavery 
3326
μετά
with 
970
βίας
force. 
1:15   2532
1:15   και
1:15   And 
2036
είπεν
[5said 
3588
ο
1the 
935
βασιλεύς
2king 
3588
των
3of the 
*
Αιγυπτίων
4Egyptians] 
3588
ταις
to the 
3103.1
μαίαις
midwives 
3588
των
of the 
*
Εβραίων
Hebrews, 
3588
τη
to a certain 
1520
μία
one 
1473
αυτών
of them 
3588
η
with the 
3686
όνομα
name 
*
Σεπφώρα
Shiphrah, 
2532
και
and 
3588
το
the 
3686
όνομα
name 
3588
της
of the 
1208
δευτέρας
second 
*
Φουά
Puah. 
1:16   2532
1:16   και
1:16   And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυταίς
to them, 
3752
όταν
Whenever 
3105.1
μαιούσθε
you act as midwife 
3588
τας
to the 
*
Εβραίας
Hebrews, 
2532
και
and 
1510.3
ώσι
they should be 
4314
προς
about 
3588
το
  
5088
τίκτειν
to bear, 
1437
εάν
if 
3303
μεν
then 
730-1510.3
άρσεν η
it should be a male, 
615
αποκτείνατε
you kill 
1473
αυτό
it! 
1437-1161
εάν δε
But if 
2338
θήλυ
a female, 
4046
περιποιήσασθε
preserve 
1473
αυτό
it! 
1:17   5399
1:17   εφοβήθησαν
1:17   [4feared 
1161
δε
1But 
3588
αι
2the 
3103.1
μαίαι
3midwives] 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
2532
και
and 
3756
ουκ
they did not 
4160
εποίησαν
do 
2530
καθότι
in so far as 
4929
συνέταξεν
[4ordered 
1473
αυταίς
5them 
3588
ο
1the 
935
βασιλεύς
2king 
*
Αιγύπτου
3of Egypt]. 
2532
και
And 
2225
εζωογόνουν
they brought forth alive 
3588
τα
the 
730
άρσενα
males. 
1:18   2564
1:18   εκάλεσε
1:18   [5called 
1161
δε
1And 
3588
ο
2the 
935
βασιλεύς
3king 
*
Αιγύπτου
4of Egypt] 
3588
τας
the 
3103.1
μαίας
midwives, 
2532
και
and 
2036
είπεν
said 
1473
αυταίς
to them, 
5100
τι
Why 
3754
ότι
is it that 
4160
εποιήσατε
you did 
3588
το
  
4229-3778
πράγμα τούτο
this thing, 
2532
και
and 
2225
εζωογονείτε
brought forth alive 
3588
τα
the 
730
άρσενα
males? 
1:19   2036
1:19   είπαν
1:19   [4said 
1161
δε
1And 
3588
αι
2the 
3103.1
μαίαι
3midwives] 
3588
τω
  
*
Φαραώ
to Pharaoh, 
3756
ουχ
Not 
5613
ως
as 
1135
γυναίκες
the women 
*
Αιγύπτου
of Egypt 
3588
αι
are the 
*
Εβραίαι
Hebrews, 
5088-1063
τίκτουσι γαρ
for they give birth 
4250
πριν
before 
2228
η
  
1525
εισελθείν
[3entered 
4314
προς
4to 
1473
αυτάς
5them 
3588
τας
1the 
3103.1
μαίας
2midwives], 
2532
και
and 
5088
έτικτον
they bear. 
1:20   2095
1:20   ευ
1:20   [3good 
1161
δε
1And 
41602316
εποίει ο  θεός
2God did] 
3588
ταις
to the 
3103.1
μαίας
midwives. 
2532
και
And 
4129
επλήθυνεν
he multiplied 
3588
ο
the 
2992
λαός
people, 
2532
και
and 
2480
ίσχυε
it became strong 
4970
σφόδρα
exceedingly. 
1:21   1894
1:21   επειδή
1:21   Since 
5399
εφοβούντο
[3feared 
3588
αι
1the 
3103.1
μαίαι
2midwives] 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
4160
εποίησαν
they made 
1438
εαυταίς
to themselves 
3614
οικίας
families. 
1:22   4929
1:22   συνέταξε
1:22   [3gave orders 
1161
δε
1And 
*
Φαραώ
2Pharaoh] 
3956
παντί
to all 
3588
τω
  
2992-1473
λαώ αυτού
his people, 
3004
λέγων
saying, 
3956
παν
Every 
730
άρσεν
male 
3739
ο
who 
302
αν
ever 
5088
τεχθή
should be born 
3588
τοις
to the 
*
Εβραίοις
Hebrews 
1519
εις
[2into 
3588
τον
3the 
4215
ποταμόν
4river 
4495
ρίψατε
1toss], 
2532
και
and 
3956
παν
every 
2338
θήλυ
female 
2225-1473
ζωογονείτε αυτό
bring it forth alive! 

<< Exodus 1 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.