ū·ḇə·yā·may
Englishman's Concordance
ū·ḇə·yā·may — 1 Occurrence

Psalm 116:2
HEB: אָזְנ֣וֹ לִ֑י וּבְיָמַ֥י אֶקְרָֽא׃
NAS: to me, Therefore I shall call [upon Him] as long as I live.
KJV: unto me, therefore will I call upon [him] as long as I live.
INT: has inclined his ear long shall call

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3117
2303 Occurrences


bay·yā·mîm — 47 Occ.
bay·yō·wm — 295 Occ.
bə·yā·māy — 1 Occ.
bə·yā·māw — 11 Occ.
bə·yā·me·ḵā — 1 Occ.
bə·yā·mîm — 1 Occ.
bə·yō·wm — 197 Occ.
bə·yō·w·mōw — 15 Occ.
bî·mê — 53 Occ.
bî·mê·ḵem — 2 Occ.
ḵay·yā·mîm — 1 Occ.
ḵay·yō·wm — 5 Occ.
ḵə·hay·yō·wm — 1 Occ.
ḵə·yō·wm — 1 Occ.
ḵî·mê — 1 Occ.
dā·wîḏ — 1 Occ.
hă·ḵî·mê — 1 Occ.
hay·yā·mîm — 136 Occ.
hay·yā·mîn — 1 Occ.
hay·yō·wm — 458 Occ.
hə·mî·yā·me·ḵā — 1 Occ.
kay·yā·mîm — 3 Occ.
kay·yō·wm — 26 Occ.
kə·hay·yō·wm — 7 Occ.
kə·yā·mîm — 1 Occ.
kə·yō·wm — 9 Occ.
kî·mê — 17 Occ.
kî·mō·wṯ — 1 Occ.
lay·yā·mîm — 5 Occ.
lay·yō·wm — 20 Occ.
lə·mî·mê — 2 Occ.
lə·mî·yō·wm — 3 Occ.
lə·yā·mîm — 11 Occ.
lə·yō·wm — 26 Occ.
lî·mê — 1 Occ.
mê·hay·yō·wm — 3 Occ.
mî·mê — 17 Occ.
mî·yā·māy — 1 Occ.
mî·yā·māw — 1 Occ.
mî·yā·me·ḵā — 1 Occ.
mî·yā·mîm — 11 Occ.
mî·yō·wm — 25 Occ.
mî·yō·mā·yim — 1 Occ.
še·hay·yā·mîm — 1 Occ.
ū·ḵə·yā·me·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·mî·yā·mîm — 1 Occ.
ū·lə·yā·mîm — 1 Occ.
ū·lə·yō·wm — 1 Occ.
ū·mî·yō·wm — 1 Occ.
ū·ḇay·yā·mîm — 1 Occ.
ū·ḇay·yō·wm — 35 Occ.
ū·ḇə·yā·may — 1 Occ.
ū·ḇə·yō·wm — 21 Occ.
ū·ḇî·mê — 10 Occ.
ū·ḇî·mê·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·yā·mîm — 1 Occ.
ḇay·yā·mîm — 2 Occ.
ḇay·yō·wm — 27 Occ.
wā·yō·wm — 5 Occ.
wə·ḵî·mê — 1 Occ.
wə·hay·yā·mîm — 9 Occ.
wə·hay·yō·wm — 6 Occ.
ḇə·yā·māy — 2 Occ.
ḇə·yā·māw — 2 Occ.
wə·yā·me·hā — 1 Occ.
wə·yā·mîm — 1 Occ.
wə·yō·wm — 14 Occ.
wiḵ·yō·wm — 1 Occ.
wî·mê — 3 Occ.
ḇî·mê·ḵem — 1 Occ.
ḇî·mê·hem — 1 Occ.
yā·māy — 14 Occ.
yā·māw — 19 Occ.
yā·ma·yiḵ — 1 Occ.
yā·me·ḵā — 18 Occ.
yā·me·hā — 1 Occ.
yā·mê·nū — 8 Occ.
yā·mîm — 269 Occ.
yā·mî·māh — 5 Occ.
yə·mê — 130 Occ.
yə·mê·ḵem — 3 Occ.
yə·mê·hem — 6 Occ.
yə·mō·wṯ — 1 Occ.
yō·wm — 239 Occ.
yō·w·mām — 2 Occ.
yō·w·mā·yim — 4 Occ.
yō·wm·ḵā — 1 Occ.
yō·w·mōw — 8 Occ.
Additional Entries
mî·yō·wm — 25 Occ.
mî·yō·mā·yim — 1 Occ.
še·hay·yā·mîm — 1 Occ.
ū·ḵə·yā·me·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·mî·yā·mîm — 1 Occ.
ū·lə·yā·mîm — 1 Occ.
ū·lə·yō·wm — 1 Occ.
ū·mî·yō·wm — 1 Occ.
ū·ḇay·yā·mîm — 1 Occ.
ū·ḇay·yō·wm — 35 Occ.
ū·ḇə·yō·wm — 21 Occ.
ū·ḇî·mê — 10 Occ.
ū·ḇî·mê·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·yā·mîm — 1 Occ.
ḇay·yā·mîm — 2 Occ.
ḇay·yō·wm — 27 Occ.
wā·yō·wm — 5 Occ.
wə·ḵî·mê — 1 Occ.
wə·hay·yā·mîm — 9 Occ.
wə·hay·yō·wm — 6 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page