πρώτης
Englishman's Concordance
πρώτης (prōtēs) — 5 Occurrences

Matthew 27:64 Adj-GFS
GRK: χείρων τῆς πρώτης
NAS: will be worse than the first.
KJV: shall be worse than the first.
INT: worse than the first

Acts 16:12 Adj-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν πρωτης τῆς μερίδος
NAS: which is a leading city
KJV: which is the chief city of that part
INT: which is [the] leading of [that] district

Acts 20:18 Adj-GFS
GRK: ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ'
NAS: know, from the first day
KJV: know, from the first day that
INT: know from the first day on

Philippians 1:5 Adj-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι
NAS: in the gospel from the first day
KJV: the gospel from the first day until
INT: from the first day until

Hebrews 9:8 Adj-GFS
GRK: ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης
NAS: been disclosed while the outer tabernacle
KJV: made manifest, while as the first tabernacle
INT: still the first tabernacle having

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page