Tou or Toi
Jump to: Smith'sHebrewLibrarySubtopics
Strong's Hebrew
8583. Tou -- a king of Hamath
Tou or Toi. 8582, 8583. Tou or Toi. 8584 . a king of Hamath. Transliteration:
Tou or Toi Phonetic Spelling: (to'-oo) Short Definition: Toi. ...
/hebrew/8583.htm - 6k
Library

Entole D'.
... gar on ho kurios kai panta progioson egno ten astheneian ton anthropon kai ten
poluplkian tou diaobolou, hoti poiesei ti kakon toi doulois tou theou kai ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/entole d.htm

Barnaba Epistole
... ten parabasin auton eis thlipsin thanatou paradothesontai.6. peras ge toi autos
Mouses enteilamenos; Ouk estai humin, autos poiei, hina tupon tou Iesou deixe. ...
//christianbookshelf.org/lake/the apostolic fathers/barnaba epistole.htm

Letter ii. Basil to Gregory.
... akoue polla lalei d' olina of Bias; the glotta me protrecheto tou nou of Pittacus.
Aulus Gellius (Noct. Att. i. 15), referring to the Glosses toi thesauros en ...
/.../basil/basil letters and select works/letter ii basil to gregory.htm

It Is, Then, Universally Acknowledged that we must Believe the ...
... Footnotes: [1993] to men ti (for toi). ... (cxviii.) 65, 66, 68. In the first passage
the LXX. has tou idein en te chrestoteti ton eklekton sou (Heb. ...
/.../gregory/gregory of nyssa dogmatic treatises etc/chapter xx it is then.htm

Manuscript Testimony Shewn to be Overwhelmingly in Favour of These ...
... 24:52:-- AP AUToN KAI [AN EPhERETO EIC TON OURANON KAI] AU TOI PROCKUNECI The ... B
(ina tereses autous ek tou kosmou)--which, however, was the reading of the copy ...
/.../chapter vi manuscript testimony shewn.htm

Manuscript Testimony Shewn to be Overwhelmingly in Favour of These ...
... may have had another city substituted, or the space after toi?s ousinleft ... Holou gar
tou somatos zontos, hos eipein, tes theias graphes, poion heuriske (sc. ...
/.../chapter vii manuscript testimony shewn.htm

Quotations from the Lxx. In Early Christian Writings.
... pr hoi onomasmenoi epi toi archegois (a doublet for the Greek which follows, ascribed
to Symmachus by SH) om kai 2° autoi] heautois, Q^ a tou Isr.] om tou 2 ...
/.../chapter iii quotations from the.htm

The Creation of Moving Creatures.
... TOU AGIOU BAChILEIOU PERI TOU PNEUMATOCh BIBLION ... prosomilesei toios idein ephane
Nun men tes ephepou, pote d'alloios chroa gignou, kraipnon toi sophie gignetai ...
/.../basil/basil letters and select works/homily vii the creation of.htm

The Disagreement in Asia.
... Justinian Quæstiones et responsa ad orthodoxos occurs a quotation from Irenæus'
work On Easter (peri tou p?scha ... 1711] The Greek reads: kai toi mallon enantion ...
/.../pamphilius/church history/chapter xxiv the disagreement in asia.htm

Though in Order to Establish this Suitable Difference Between the ...
... [238] Ou toi egoge, ho paides, oude touto popote ... Oude ge hopos , aphron estai e psuche
epeiden tou Haphronos somatos dicha genetai, oude touto pepeismai. ...
/.../iv proposition iv though in.htm

Smith's Bible Dictionary
Tou or Toi

king of Hamath. (1 Chronicles 18:9,10)

Subtopics

Tou

Tou or Toi

Links
Bible ConcordanceBible DictionaryBible EncyclopediaTopical BibleBible Thesuarus
Tou
Top of Page
Top of Page